Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2659, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 49 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 008 0142 001 002), un pie tā piederošām kopīpašuma 477/1915 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 008 0142 001), 477/1915 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 008 0142 002), 477/1915 domājamām daļām no zemes (būves kadastra apzīmējums 5001 008 0142). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 7500 EUR, nodrošinājums ir 750 EUR, izsoles solis noteikts 375 EUR. Izsole notiks 2021.gada 16.septembrī plkst.11.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 14.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

atteeli_1

atteeli_2

atteeli_3

izsoles_noteikumi

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta