Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0172, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 48,5 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 004 0246 001 002), un pie tā piederošām kopīpašuma 496/1637 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 004 0246 001), 496/1637 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5084 004 0246 002), 496/1637 domājamām daļām no garāžas (būves kadastra apzīmējums 5084 004 0246 003), 496/1637 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 004 0246). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1000 EUR, nodrošinājums ir 100 EUR, izsoles solis noteikts 50 EUR. Izsole notiks 2021.gada 16.septembrī plkst.13.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz diviem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 14.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi