Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0229, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 33,4 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 004 0232 001 017), un pie tā piederošām kopīpašuma 335/8940 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 004 0232 001), 335/8940 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 004 0232). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1440 EUR, nodrošinājums ir 144 EUR, izsoles solis noteikts 72 EUR. Izsole notiks 2021.gada 16.septembrī plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 14.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi

zemesgraamata