Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0348, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa, 75,3 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0579 001 001), un pie tā piederošām kopīpašuma 699/16037 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 002 0579 001), 699/16037 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 002 0579). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4400 EUR, nodrošinājums ir 440 EUR, izsoles solis noteikts 220 EUR. Izsole notiks 2021.gada 16.septembrī plkst.10.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 14.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi

zemesgraamata