Gulbenes novada pašvaldība rīko Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Druvienas pagastā, kadastra numurs 5052 003 0217, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0217, 2,6 ha platībā, atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli, lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 152,00 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2021.gada 9.septembrī plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē.

Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 3.septembrim, plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Publicējamā informācija