Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamo telpu nomas izsole: „Jaungulbenes alejas”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, sastāvā esošās darbnīcu ēkas “Tornīša māja” ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0244 006 001, nedzīvojamās telpas Nr.9, 10, 11, 12, 13, 14 un 15 ar kopējo platību 229,4 m2.

Sīkāka informācija par nomas objektu Jaungulbenes pagasta pārvaldē, pieteikumu iesniegšana līdz 2015.gada 21.decembrim plkst.14.00, nomas izsoles 2015.gada 28.decembrī plkst.9.00.

Jaungulbene_Alejas_telpu_noma_11.2015.docx