Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2658, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa, 47 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 001 0083 001 022), un pie tā piederošām kopīpašuma 472/13106 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 001 0083 001), 472/13106 domājamām daļām no zemes (būves kadastra apzīmējums 5001 001 0083). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 6000 EUR, nodrošinājums ir 600 EUR, izsoles solis noteikts 300 EUR. Izsole notiks 2021.gada 14.oktobrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 12.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_riigas_58_gulbene

zemesgraamata