Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5064 900 0102, kas sastāv no četristabu dzīvokļa, 90,2 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5064 016 0011 005 021), un pie tā piederošām kopīpašuma 916/20100 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5064 016 0011 005). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2800 EUR, nodrošinājums ir 280 EUR, izsoles solis noteikts 140 EUR. Izsole notiks 2021.gada 14.oktobrī plkst.10.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 12.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_gaujmalas_21_sinole

zemesgraamata