Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5052 900 0010, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 60,8 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5052 003 0335 001 008), un pie tā piederošām kopīpašuma 604/13240 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5052 003 0335 001), 604/13240 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5052 003 0335 002), 604/13240 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5052 003 0335 003), 604/13240 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5052 003 0335). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1900 EUR, nodrošinājums ir 190 EUR, izsoles solis noteikts 95 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.novembrī plkst.12.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_otraa

zemesgraamata