Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi”, kadastra numurs 5072 006 0610, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0507, 2,1092 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 5300 EUR, nodrošinājums ir 530 EUR, izsoles solis noteikts 265 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.novembrī plkst.10.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienības daļu, 0,45 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2019.gada 17.decembrī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.LZ/9.3/19/224 ar fizisku personu uz laiku līdz 2024.gada 30.novembrim. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Par zemes vienības daļu, 0,2 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2017.gada 23.janvārī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.LZ/9.p.3/17/19 ar fizisku personu uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Par zemes vienības daļu, 0,2 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2017.gada 11.jūlijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.LZ/9.p.3/17/76 ar fizisku personu uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Par zemes vienības daļu, 0,35 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2019.gada 17.decembrī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.LZ/9.3/19/223 ar fizisku personu uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa
zemesgraamata_zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans