Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0348, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa, 75,3 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0579 001 001), un pie tā piederošām kopīpašuma 699/16037 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 002 0579 001), 699/16037 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 002 0579). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3600 EUR, nodrošinājums ir 360 EUR, izsoles solis noteikts 180 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.novembrī plkst.11.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_otraa

zemesgraamata