Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Viestura iela 39 – 7, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2663, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 24,8 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 009 0279 001 005), un pie tā piederošām kopīpašuma 250/1970 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0279 001), 250/1970 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0279 002), 250/1970 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 009 0279). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1700 EUR, nodrošinājums ir 170 EUR, izsoles solis noteikts 85 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.novembrī plkst.14.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_pirmaa

zemesgraamata