Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, kadastra numurs 5090 004 0086, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 004 0127, 0,3053 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2000 EUR, nodrošinājums ir 200 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.novembrī plkst.13.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienības daļu, 0,15 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2017.gada 18.jūlijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.SR/9.p.3/17/137 ar fizisku personu uz laiku līdz 2022.gada 30.jūnijam. Par zemes vienības daļu, 0,15 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2018.gada 29.novembrī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.SR/9.p.3/18/181 ar fizisku personu uz laiku līdz 2023.gada 31.augustam. Zemes nomas līgumi nav reģistrēti Zemesgrāmatā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_tresaa

zemesgraamata_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans