Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala”, kadastra numurs 5064 001 0023, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0031, 1,42 ha platībā, un uz tās esošās mežaudzes, 1,06 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4000 EUR, nodrošinājums ir 400 EUR, izsoles solis noteikts 200 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.novembrī plkst.13.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

meza_apsaimniekosanas_plaans

zemesgraamat_zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans