Gulbenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, rīko pirmo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem 193,30 m3 apjomā. Sortiments: egles zāģbaļķi 60,80 m3; papīrmalka (skujkoks) 36,30 m3; papīrmalka (bērzs) 4,2 m3; apses zāģbaļķi 1,4 m3; gulšņu kluči 10,80 m3; taras kluči (lapu koks) 9,2 m3; malka (jaukta) 70,60 m3. Krautuves atrašanās vieta nekustamajā īpašumā Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Valmes mežs”, kadastra numurs 5001 008 0175.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 10 000,00 EUR, izsoles solis ir 500,00 EUR.

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles nosacītās cenas, t.i. 1000,00 EUR, iemaksājama Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā Nr.LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir saņemta norādītajā bankas kontā.

Izsoles sākums – 26.11.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – līdz 16.12.2021 plkst. 23.59.

Izsoles noslēgums – 27.12.2021. plkst.13.00.

Nosolītā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, ieskaitot to bezskaidras naudas norēķinu veidā Gulbenes novada pašvaldības kontā Nr.LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”.

Izsolāmās mantas apskate iepriekš saskaņojama ar Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītāju K.Daukstu pa tālruni 29284673.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv un Tiesu administrācijas pārziņā esošajā elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

2021_novembris_izsoles_noteikumi_valmes_mezs_kokmateriaali