Gulbenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, rīko pirmo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajai kustamajai mantai – kokmateriāliem 542,80 m3 apjomā. Sortiments: egles zāģbaļķi 74,60 m3; priedes zāģbaļķi 24,20 m3; papīrmalka (skujkoks) 87,10 m3; papīrmalka (bērzs) 40,40 m3; taras kluči (lapu koks) 65,50 m3; malka (lapu koks) 251,00 m3. Krautuves atrašanās vieta nekustamajā īpašumā Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Tilta iela 34”, kadastra numurs 5001 006 0228.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 21 000,00 EUR, izsoles solis ir 1050,00 EUR.

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles nosacītās cenas, t.i. 2100,00 EUR, iemaksājama Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā Nr.LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir saņemta norādītajā bankas kontā.

Izsoles sākums – 26.11.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – līdz 16.12.2021 plkst. 23.59.

Izsoles noslēgums – 27.12.2021. plkst.13.00.

Nosolītā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, ieskaitot to bezskaidras naudas norēķinu veidā Gulbenes novada pašvaldības kontā Nr.LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”.

Izsolāmās mantas apskate iepriekš saskaņojama ar Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītāju K.Daukstu pa tālruni 29284673.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv un Tiesu administrācijas pārziņā esošajā elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

2021_novembris_izsoles_noteikumi_tilta_34_gulbene_kokmateriaali