Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5052 900 0010, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 60,8 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5052 003 0335 001 008), un pie tā piederošām kopīpašuma 604/13240 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5052 003 0335 001), 604/13240 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5052 003 0335 002), 604/13240 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5052 003 0335 003), 604/13240 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5052 003 0335). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1000 EUR, nodrošinājums ir 100 EUR, izsoles solis noteikts 50 EUR. Izsole notiks 2022.gada 13.janvārī plkst.11.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi (Gulbenes novada pašvaldības ēkā novietotajā pastkastē ar uzrakstu “Gulbenes novada pašvaldība”), nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: , līdz 2022.gada 11.janvārim plkst.15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

tresaas_izsoles_noteikumi

zemesgraamata