Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 12”, kadastra numurs 5076 003 0161, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0161, 0,22 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm): administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0161 001, kūts ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0161 002, nojumes ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0161 003. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 10800 EUR, nodrošinājums ir 1080 EUR, izsoles solis noteikts 540 EUR. Izsole notiks 2022.gada 10.februārī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi (Gulbenes novada pašvaldības ēkā novietotajā pastkastē ar uzrakstu “Gulbenes novada pašvaldība”), nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: , līdz 2022.gada 8.februārim plkst.15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Inventarizācija

Zemesgrāmata-robežu plāns

Izsoles noteikumi