Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lauksaimniecības skola 10” – 7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0164, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa, 75,6 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 008 0325 001 007), un pie tā piederošām kopīpašuma 736/12028 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 008 0325 001), 736/12028 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 008 0325). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4000 EUR, nodrošinājums ir 400 EUR, izsoles solis noteikts 200 EUR. Izsole notiks 2022.gada 10.februārī plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi (Gulbenes novada pašvaldības ēkā novietotajā pastkastē ar uzrakstu “Gulbenes novada pašvaldība”), nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: , līdz 2022.gada 8.februārim plkst.15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Inventarizācijas lieta

Zemesgrāmata