Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Stradu palīgsaimniecības”, kadastra numurs 5090 004 0111, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 006 0136 daļas, 13,2 ha platībā, nomas tiesību izsoli, lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 1771,00 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2022.gada 25.februārī plkst.9:30 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2022.gada 22.februārim, plkst. 15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Informācija par nomas objektu