Nedzīvojamo telpu Nr.4. telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001 005, Nr.1. telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001 004, Nr.13., Nr.14. telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001 901, ar kopējo platību 24,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma “Biedrības nams”, kadastra Nr.5094 004 0255, sastāvā esošajā ēkā (būvē) ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001, adrese: “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes nov., LV-4424, nomas izsole, pieteikties līdz 2022.gada 8.martam.

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamo telpu Nr.4. telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001 005, Nr.1. telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001 004, Nr.13., Nr.14. telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001 901, ar kopējo platību 24,8 m2, kuras atrodas nekustamā īpašuma “Biedrības nams”, kadastra Nr.5094 004 0255, sastāvā esošajā ēkā (būvē) ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001, adrese: “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes nov., LV-4424, nomas izsole. Telpu izmantošanas veids – saimnieciskās darbības veikšana.

Sīkāka informācija par nomas objektu Tirzas pagasta pārvaldē, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2022.gada 8.martam plkst.15:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2022.gada 10.martā plkst.9:00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 8.martam plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Informācija par nomas objektu

Telpu nomas līguma projekts