Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Obrovas zeme”, kadastra numurs 5060 007 0148, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 007 0071, 0,57 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2400 EUR, nodrošinājums ir 240 EUR, izsoles solis noteikts 120 EUR. Izsole notiks 2022.gada 14.aprīlī plkst.10.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienību Gulbenes novada pašvaldība 2017.gada 19.aprīlī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.JA/9.p.3/17/54 ar fizisku personu uz laiku līdz 2022.gada 31.martam. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: , līdz 2022.gada 12.aprīlim plkst.15.00. Izsolāmie īpašumi apskatāmi saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādītajām kontaktpersonām.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Zemesgrāmata