Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2659, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 49 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 008 0142 001 002), un pie tā piederošām kopīpašuma 477/1915 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 008 0142 001), 477/1915 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 008 0142 002), 477/1915 domājamām daļām no zemes (būves kadastra apzīmējums 5001 008 0142). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 7200 EUR, nodrošinājums ir 720 EUR, izsoles solis noteikts 360 EUR. Izsole notiks 2022.gada 14.aprīlī plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: , līdz 2022.gada 12.aprīlim plkst.15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Zemesgrāmata

Inventarizācija