Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 39”, kadastra numurs 5001 008 0094, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0094, 1,8592 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 6000 EUR, nodrošinājums ir 600 EUR, izsoles solis noteikts 300 EUR. Izsole notiks 2022.gada 14.aprīlī plkst.14.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienības daļu, 0,0351 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2017.gada 7.jūnijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.GU/9.p.3/17/60 ar fizisku personu uz laiku līdz 2022.gada 31.maijam. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: , līdz 2022.gada 12.aprīlim plkst.15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Zemesgrāmata

Robežu situācija, apgūtinājumu plāns