Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0251 002 un adresi “Eglītes 2”, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 004 0251 002 007, nedzīvojamā telpas 21,9 m2 platībā un tās uzturēšanai un piekļuvei 219/6440 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0251, nomas tiesību izsole. Telpu izmantošanas veids – autogarāža transporta novietošanai. Pieteikties līdz 2022.gada 21.martam.

Sīkāka informācija par nomas objektu Rankas pagasta pārvaldē, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2022.gada 21.martam plkst.15:00, saskaņojot to pa tālruni 64470021 (Rankas pagasta pārvalde).

Izsoles norises laiks un vieta: 2022.gada 23.martā plkst.8:30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 21.martam plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Telpu nomas līgums

Informācija par objektu