Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta Nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Biedrības nams”, kadastra Nr.5094 004 0255, sastāvā ietilpstošajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001, telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0255 001 005 ietilpstošās nedzīvojamās telpas Nr.4. un daļas no koplietošanas telpām, ar kopējo platību 17 m2, nomas tiesību izsole, pieteikties līdz 2022.gada 11.aprīlim. Telpu izmantošanas veids – saimnieciskās darbības veikšana.

Sīkāka informācija par nomas objektu Tirzas pagasta pārvaldē, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2022.gada 11.aprīlim plkst.15:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2022.gada 14.aprīlī plkst.9:00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2022.gada 11.aprīlim, plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Telpu nomas līgums

Informācija par objektu