Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri”, kadastra numurs 5094 004 0334, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5094 004 0192, 0,8192 ha platībā, 5094 004 0193, 1,2550 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 6400 EUR, nodrošinājums ir 640 EUR, izsoles solis noteikts 320 EUR. Izsole notiks 2022.gada 12.maijā plkst.11.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: , līdz 2022.gada 10.maijam plkst.15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to ar izsoles noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Zemesgrāmata

Apgrūtinājumu plāns