Nedzīvojamo telpu Litenes pagastā, Litenē Skolas iela 2 izsolei pieteikties līdz 10.05.2022.

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litene”, kadastra numurs 5068 004 0130, sastāvā ietilpstošajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0130 019, adrese: Skolas iela 2, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., ietilpstošām nedzīvojamām telpām Nr.27, 28, 29, 30, 31,4 m2 kopplatībā. Telpu izmantošanas veids – saimnieciskās darbības veikšana. Izsole notiks 2022.gada 12.maijā plkst.9:00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2022.gada 10.maijam, plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Sīkāka informācija par nomas objektu Litenes pagasta pārvaldē, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2022.gada 10.maijam plkst.15:00.

Izsoles noteikumi

Nomas līgums