Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0238 daļas, (Lizuma pagasts, Gulbenes novads) 2,445 ha platībā, zemes nomas tiesību izsolei pieteikties līdz 2022.gada 10.maijam, plkst. 15.00.

Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”, kadastra numurs 5072 006 0138, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0238 daļas, 2,445 ha platībā, nomas tiesību izsoli, ražošanas uzņēmējdarbības nodrošināšanai, bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 1120,00 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2022.gada 12.maijā plkst.9:15 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2022.gada 10.maijam, plkst. 15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads. 

Izsoles noteikumi