Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Rēveļu pamatskola”, kadastra numurs 5084 004 0245, sastāvā ietilpstošajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0245 001, adrese: “Rēveļu pamatskola”, Gaujasrēveļi, Rankas pag., Gulbenes nov., ietilpstošām nedzīvojamām telpām Nr.1 un Nr.2 un koplietošanas telpām, ar kopējo platību 63,93 m2. Telpu izmantošanas veids – saimnieciskās darbības veikšana. Izsole notiks 2022.gada 31.maijā plkst.10:00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2022.gada 24.maijam, plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Sīkāka informācija par nomas objektu Rankas pagasta pārvaldē, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2022.gada 24.maijam plkst.15:00.

Publicējamā informācija par nomas objektu

Telpu nomas līgums