29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdes lēmums par Pedagoģiski medicīnisko komisiju, protokols Nr.9, 51.§.

APSTIPRINĀT Gulbenes novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu:

Aelita Beinaroviča - SIA „MARMED” psihiatre;
Vija Medne - Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe;
Lilita Jaunzema - Sveķu internātpamatskolas direktora vietniece;
Inese Stradiņa - Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas psiholoģe;
Iveta Gailīte - Sveķu internātpamatskolas logopēde;
Sarmīte Daņilova - Sveķu internātpamatskolas skolotāja.