Gulbenes novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvs

Izmaiņas 26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 53.§).

Izmaiņas 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.19, 20.§.)

Izmaiņas 25.04.2019. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.19, 20.§.)

APSTIPRINĀT Gulbenes novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvu  no 2018.gada 2.maija:

Komisijas priekšsēdētājs:
Andis Caunītis - Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks;

Komisijas locekļi:
Kristaps Dauksts – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
Sandis Sīmanis - Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas jurists;
Rita Cinkuse - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste;
Dace Kurša - Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja