27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvs (protokols Nr.10, 32.§):

Izmaiņas 26.07.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.15, 29.§.

Izmaiņas 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 17.§.

Autoceļu (ielu) fonda komisijas locekļi

Normunds Mazūrs - Gulbenes novada domes deputāts;
Jānis Barinskis – Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs;
Guna Švika – Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore;
Laimonis Aumeisters – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi" Gulbenes nodaļas vadītājs;
Kristaps Dauksts – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs.

Par komisijas sekretāri nozīmēta Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja Dace Kurša.