Drukāt

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

 maksa, euro

(ar PVN)

 

Stāmerienas pagasts

           

5088 001 0136

“Mazkalniena”, Stāmerienas pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,25

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5088 001 0136

“Mazkalniena”, Stāmerienas pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,68

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

17,50

3,68

21,18

 

Stradu pagasts

           

5090 006 0139

“Stradu palīgsaimniecības”, Stradu pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,09

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

14,14

2,97

17,11

 

Daukstu pagasts

           

5048 004 0134

“Šķieneri”, Daukstu pagasts

(daļa no zemes vienības)

0,17

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5094 004 0290

Tirzas pagasts

“Mauriņi”, Tirzas pagasts

5,80

Lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām
1 gads 266,8 56,03 322,83

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.