Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu.

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai adresēts iesniegums un dokumenti iesniedzami pašvaldības Administratīvi juridiskajā nodaļā.

Pieteikuma veidlapa.

Atbilstoši Gulbenes novada saistošo noteikumu „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" (Nr.27, 19.12.2013) pielikumam.

Pakalpojuma saņēmējs.

Fiziska vai juridiska persona.

 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.
  • Dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopija (uzrādot oriģinālu).
  • Licencējamā programma valsts valodā.
  • Programmas apguvi apliecinošs dokumenta paraugs, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram.
  • Izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.

Licencējamā programma sastāv no:

programmas mērķa formulējuma, uzdevumiem, ilguma stundās;
plānoto rezultātu apraksta;
izglītības satura apraksta;
programmas īstenošanas plāna;
informācijas par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu;
programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksta, jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus pievienot pedagoģisko izglītību un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu latviešu valodā vai arī notariāli apstiprinātu tulkojumu kopijas.

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

 30 dienas.

Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.

Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksājuma uzdevuma par valsts nodevas samaksu uzrādīšanas novada pašvaldības Administratīvi juridiskajā nodaļā.

 Maksa par pakalpojumu.

Par licences izsniegšanu vai licences „Dublikāta" izsniegšanu - EUR 15.00, par licences derīguma termiņa pagarināšanu – EUR 8.00.

Pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas Komisija, izvērtējot licencējamās programmas mērķi un mērķauditoriju, var pieņemt lēmumu atbrīvot licences pieprasītāju no maksas par licences izsniegšanu samaksas:
ja programma tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
ja programma ir vērsta uz sociālo labdarību un, īstenojot
programmu, neparedz peļņas gūšanu.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" (Nr.27, 19.12.2013),

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu.

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā:

izglītības darba speciāliste-vadītāja vietniece t. 64497725, m.t.26698096.