Dzīvesvietas deklarēšana klātienē

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu.

Deklarācijas iesniegšana klātienē Gulbenes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē,

elektroniski portālā www.latvija.lv

Pieteikuma veidlapa.

Veidlapa dzīvesvietas deklarācijai.

Pakalpojuma saņēmējs.

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti. Deklarācija, personu apliecinošs dokuments, dzimšanas apliecība, notariāli apliecināta pilnvara, maksājuma atvieglinājuma apliecinošs dokuments , nodevas apmaksas apliecinošs dokuments.

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

 1 diena.

Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.

Gulbenes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē.

 Maksa par pakalpojumu.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju".

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

Nav.

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldībā - 64472974, vecākā klientu apkalpošanas speciāliste.

 

Dzīvesvietas reģistrēšana un deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu.

Jāiesniedz pieteikums Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijai.

Pieteikuma veidlapa.

 dz-nul.doc

Pakalpojuma saņēmējs.

Fiziska  / juridiska persona vai to pilnvarota persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti. Iesniegums, īpašumu apliecinošs dokuments, īres līgums, telpu nodošanas-pieņemšanas akts, tiesas spriedums, apsekošanas akts un citi dokumenti, kas ir būtiski lēmuma pieņemšanai.

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

 30 dienas.

Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta.

Pa pastu vai personīgi novada pašvaldībā.

 Maksa par pakalpojumu.

Nav.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

Nav.

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldībā - 64472974, vecākā klientu apkalpošanas speciāliste.

 

Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu.

Pieteikuma iesniegšana klātienē Gulbenes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē.

Pieteikuma veidlapa.

 dz-viet-izzin.doc

Pakalpojuma saņēmējs.

Fiziska  / juridiska persona vai to pilnvarota persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti. Pieprasījums, personu apliecinošs dokuments, notariāli apliecināta pilnvara, maksājuma atvieglinājuma apliecinošs dokuments , nodevas apmaksas apliecinošs dokuments.

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš.

Līdz 5 darba dienām.

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas vieta.

Gulbenes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē.

 Maksa par pakalpojumu.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 29.08.2017. noteikumiem Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.

Nav.

Papildu informācija par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldībā - 64472974, vecākā klientu apkalpošanas speciāliste.