Būvniecības procesu shēmas

Būvniecības_shēma_1__grupas_ēkām.pdf

Būvniecības_shēma_2__un_3__grupas_būvēm.pdf

Nojaukšanas_shēma_2__un_3__grupas_ēkām_docx_3.pdf

Nojaukšana_1__grupas_ēkām_un_2_grupas_ēkām_kas_nav_pieslēgtas_inženiertīkliem_3.pdf

Vienkāršotā_fasādes_atjaunošana-1.pdf

Vienkāršotā_ēkas_atjaunošana_1_grupas_ēkas_pilsētās_un_ciemos_2__un_3_grupas_ēkas_3.pdf

 

Maksa par būvvaldes pakalpojumiem saskaņā ar Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā” (Nr.11, 24.09.2009).

 

Veidlapas

Ēkas

Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

1.            Paskaidrojuma raksts 1.grupas ēku būvniecībai. 1.daļa.

2.            Paskaidrojuma raksts 1.grupas ēku būvniecībai. 2.daļa.

3.            Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai. 1.daļa.

4.            Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai. 2.daļa

5.            Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves.

6.            Būvniecības iesniegums.

7.            Apliecinājuma karte ēkas vai tās daļas atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu /bez lietošanas veida maiņas. 1.daļa

8.            Apliecinājuma karte ēkas vai tās daļas atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu /bez lietošanas veida maiņas. 2.daļa.

9.            Ēkas fasādes apliecinājuma karte. 1.daļa.

10.          Ēkas fasādes apliecinājuma karte. 2.daļa.

11.          Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai. 1.daļa.

12.          Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai. 2.daļa.

13.          Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts.

14.          Segto darbu pieņemšanas akts.

15.          Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts.

16.          Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.

17.          Apliecinājums par ēkas nojaukšanu.

 

Inženierbūves

I. Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

1. Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm 1.daļa.

2. Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm 2.daļa.

3. Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai 1.daļa

4. Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai 2.daļa

5. Apliecinājuma karte inženierbūvēm 1.daļa.

6. Apliecinājuma karte inženierbūvēm. 2.daļa.

7. Būvniecības iesniegums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts.

9. Segto darbu pieņemšanas akts.

10. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts.

11. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai.

12. Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu.

 

    II.  Veidlapas atbilstoši 16.09.2014 MK noteikumiem Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"

       1.  Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei, 1.daļa

       2. Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei, 2.daļa

       3.   Būvniecības iesniegums

       4.   Paskaidrojuma raksts būves konservācijai

       5. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

       6.  Segto darbu pieņemšanas akts

       7.  Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

 

III.  Veidlapas atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633  "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

      1.  Segto darbu pieņemšanas akts

      2.  Paskaidrojuma raksts ceļiem, 1.daļa

      3.  Paskaidrojuma raksts ceļiem, 2.daļa

      4.  Būvniecības iesniegums

      5.  Apliecinājuma karte, 1.daļa

      6.  Apliecinājuma karte, 2.daļa

      7.  Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

 

IV. Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvnoteikumi”.

1.            Paziņojums par būvniecību.

2.            Būvniecības ieceres iesniegums.

3.            Paskaidrojuma raksts. 1.daļa.

4.            Paskaidrojuma raksts. 2.daļa.

5.            Apliecinājuma karte. 1.daļa.

6.            Apliecinājuma karte. 2.daļa.

7.            Projekta saskaņošanas veidlapa.

8.            Iesniegums par atsevišķu koku ciršanu.

9.            Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai.

 

V. Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”.

1.            Elektronisko sakaru tīkla būvniecības iesniegums.

2.            Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi).

3.            Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija).

4.            Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai.

 

VI. Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 14.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”    

1. Būvdarbu vadītāju saistību raksts

2. Būvuzrauga saistību raksts