Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu

Līdzfinansējums energoaudita veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai - 80% no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 500,00.

Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā Gulbenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, vai elektroniska dokumenta veidā ar autora drošu elektronisko parakstu nosūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi .

Lai saņemtu līdzfinansējumu dokumenti jāiesniedz 2 daļās:
I Projekta iesniegums ar pielikumiem;
II Līdzfinansējuma saņemšanas iesniegums ar pielikumiem.

Līdzfinansējuma pieprasītājam jāatbilst šādiem kritērijiem:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2;
2. neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās platības;
3. māja ir sadalīta ne mazāk kā 4 dzīvokļu īpašumos;
4. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no kopējā īpašumu skaita.
5. māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā vai par mājas pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda līdzšinējais pārvaldnieks;
6. dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas maksas un pārējo saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās pārvaldīšanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;
7. dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz 15% no taksācijas gada kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Pieteikuma veidlapa

I Daļas iesniegums Projekta iesniegums līdzfinansējuma piešķiršanai energoaudita veikšanai
II Daļas iesniegums Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai energoaudita veikšanai

Pakalpojuma saņēmējs

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

I Daļā nepieciešamie dokumenti:
1. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");
2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoaudita veikšanu;
3. energoaudita izstrādes tāme;
4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj (kopija).

II Daļā nepieciešamie dokumenti:
1. līgums par energoaudita veikšanu (kopija);
2. energoaudita atskaite;

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš

I Daļa: līdz 45 dienām
II Daļa: līdz 20 darba dienām

Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta

Pēc līdzfinansējuma iesnieguma izvērtēšanas un apstiprināšanas (līdz 20 darba dienas) līdzfinansējuma apjoms tiek pārskaitīts pilnvarotās personas norādītajā norēķinu kontā bankā.

Maksa par pakalpojumu

Nav

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi

Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Papildu informācija par pakalpojumu

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā: energopārvaldnieks- 64497715

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanai

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu

Līdzfinansējums pilnas tehniskās apsekošanas veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai,- 50% no tehniskās apsekošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 250,00.

Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā Gulbenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, vai elektroniska dokumenta veidā ar autora drošu elektronisko parakstu nosūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi .

Lai saņemtu līdzfinansējumu dokumenti jāiesniedz 2 daļās:
I Projekta iesniegums ar pielikumiem;
II Līdzfinansējuma saņemšanas iesniegums ar pielikumiem.

Līdzfinansējuma pieprasītājam jāatbilst šādiem kritērijiem:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2;
2. neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās platības;
3. māja ir sadalīta ne mazāk kā 4 dzīvokļu īpašumos;
4. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no kopējā īpašumu skaita.
5. māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā vai par mājas pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda līdzšinējais pārvaldnieks;
6. dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas maksas un pārējo saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās pārvaldīšanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;
7. dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz 15% no taksācijas gada kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Pieteikuma veidlapa

I Daļas iesniegums Projekta iesniegums līdzfinansējuma piešķiršanai tehniskās apsekošanas veikšanai
II Daļas iesniegums Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai tehniskās apsekošanas veikšanai

Pakalpojuma saņēmējs

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

I Daļā nepieciešamie dokumenti:
1.izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");
2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par tehniskās apsekošanas veikšanu;
3. tehniskās apsekošanas izstrādes tāme;
4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj (kopija)

II Daļā nepieciešamie dokumenti:
1. līgumu par tehniskās apsekošanas veikšanu (kopija);
2. tehniskās apsekošanas atzinumu (kopija).

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš

I Daļa: līdz 45 dienām
II Daļa: līdz 20 darba dienām

Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta

Pēc līdzfinansējuma iesnieguma izvērtēšanas un apstiprināšanas (līdz 20 darbadienas) līdzfinansējuma apjoms tiek pārskaitīts pilnvarotās personas norādītajā norēķinu kontā bankā.

Maksa par pakalpojumu

Nav

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi

Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Papildu informācija par pakalpojumu

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā: energopārvaldnieks- 64497715

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās dokumentācijas izstrādei

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu pakalpojumu

Līdzfinansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai - 50% no tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1500,00.

Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā Gulbenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, vai elektroniska dokumenta veidā ar autora drošu elektronisko parakstu nosūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi .

Lai saņemtu līdzfinansējumu dokumenti jāiesniedz 2 daļās:
I Projekta iesniegums ar pielikumiem;
II Līdzfinansējuma saņemšanas iesniegums ar pielikumiem.

Līdzfinansējuma pieprasītājam jāatbilst šādiem kritērijiem:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2;
2. neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās platības;
3. māja ir sadalīta ne mazāk kā 4 dzīvokļu īpašumos;
4. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no kopējā īpašumu skaita.
5. māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā vai par mājas pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda līdzšinējais pārvaldnieks;
6. dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas maksas un pārējo saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās pārvaldīšanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;
7. dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz 15% no taksācijas gada kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Pieteikuma veidlapa

I Daļas iesniegums Projekta iesniegums līdzfinansējuma piešķiršanai tehniskās dokumentācijas izstrādei
II Daļas iesniegums Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai tehniskās dokumentācijas izstrādei

Pakalpojuma saņēmējs

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

I Daļā nepieciešamie dokumenti:
1. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");
2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu;
3. tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas tāme;
4. sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas energoaudita pārskats (kopija);
5. tehniskās apsekošanas atzinums (kopija);
6. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj (kopija);

II Daļā nepieciešamie dokumenti:
1. līgumu par tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu (kopija);
2. apliecinājuma kartes vai būvatļaujas, kurā izdarīts ieraksts par projektēšanas nosacījumu izpildi (kopija, uzrādot oriģinālu);

Lēmuma vai pakalpojuma saņemšanas termiņš

I Daļa: līdz 45 dienām
II Daļa: līdz 20 darba dienām

Lēmuma par pakalpojumu saņemšanas vieta

Pēc līdzfinansējuma iesnieguma izvērtēšanas un apstiprināšanas (līdz 20 darbadienas) līdzfinansējuma apjoms tiek pārskaitīts pilnvarotās personas norādītajā norēķinu kontā bankā.

Maksa par pakalpojumu

Nav

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi

Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Papildu informācija par pakalpojumu

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā: energopārvaldnieks- 64497715