Zemes nomas līguma termiņa pagarināšana
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Izziņas saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām:
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā:
Fiziskai personai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu
Juridiskai personai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu
-parakstīšanai ar roku
-elektroniskai parakstīšanai

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (pirkšana):
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Atzinums par atbilstību teritorijas plānojumam:
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Zemes lietošanas mērķa maiņa:
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Nekustamā īpašuma sadalīšana:
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Izziņas saņemšana par NĪN parāda neesamību:
-parakstīšanai ar roku
parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai:
Līdzfinansējuma piešķiršanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu
Līdzfinansējuma saņemšanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanai:
Līdzfinansējuma piešķiršanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu
Līdzfinansējuma saņemšanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās dokumentācijas izstrādei:
Līdzfinansējuma piešķiršanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu
Līdzfinansējuma saņemšanai
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija:
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Līdzfinansējums par nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu un līdzfinansējuma līguma slēgšanai:
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Par nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai būvniecības darbu pabeigšanu un pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu:
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu