Gerbonis mazsPaziņojums par “Gulbenes novada teritorijas plānojuma” piektās redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumu (protokols Nr.19, 39.§) “Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek uzsākta Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 7.septembrim līdz 2018.gada 5.oktobrim

  • Publiskā apspriešana notiek par veiktajām izmaiņām teritorijas plānojumā: mainīts funkcionālais zonējums Gulbenes pilsētā īpašumā Brīvības ielā 12, kadastra Nr. 50010050075 no publiskās apbūves teritorijas  uz dabas un apstādījumu teritoriju, un Alkšņu ielā 11, kadastra Nr. 50010090135 no mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas uz publisko apbūves teritoriju. Precizētas “Muižu apbūves teritorijas” (TIN4) septiņpadsmit muižu apbūves teritorijās un noteikta “Bruņoto spēku mācību infrastruktūras teritorija” (TIN1) Galgauskas pagastā.
  • Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.gulbene.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, Gulbenes novada domē, 326., 321 kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā, kā arī internetā https://geolatvija.lv/ .
  • Viedokļus par Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakciju, Gulbenes novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt Gulbenes novada domes attīstības un projektu nodaļā no 2018.gada 7.septembra līdz 5.oktobrim ( Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV -4401) vai elektroniski nosūtot attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotājām:  Dacei Kuršai uz elektronisko pasta adresi un  Anitai Vaskai uz elektronisko pasta adresi

Iesniedzot viedokļus, fiziskām personām jānorāda vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru un darbības vietas adresi.

Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksme notiks 2018.gada 10.oktobrī plkst. 17 10, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, 2.stāva zālē

pielikumsPaskaidrojuma raksts30.08.18

pielikumsVidesParskats30.08.2018

Kartes:

Gulbenes_pilsēta

Novads_1_lapa

Novads_2_lapa

Novads_3_lapa

Novads_4_lapa

Apbūves noteikumi