Jautājums

Sakiet, lūdzu, kāpēc netiek veikts remonts Vidus ielai Gulbenē no Brīvības ielas uz Ievugravu? Ceļš nav remontēts gadus 20. Kāpēc tiek remontēti citi pilsētas ceļi, izņemot Vidus ielu?

Atbilde

Ierobežoto finanšu resursu dēļ šobrīd norisinās to ielu pārbūve, kuras iekļautas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajos projektos. Vidus ielas posms no Brīvības ielas uz Ievugravu neatbilst aktuālajiem projektu pieteikumu konkursiem.

Projektu ietvaros bija iespējams attīstīt to publisko infrastruktūru, kas vērsta uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, bijušo rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanu jaunu uzņēmumu izvietošanai vai esošo uzņēmumu paplašināšanai. Vienlaikus komersantiem, uz kuru teritorijām tika veikti ieguldījumi publiskās infrastruktūras sakārtošanā, nepieciešams veikt investīcijas komercdarbības attīstībai – jārada jaunas darba vietas un jāveic investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos, kas bija noteicošie faktori konkrēto ielu, tajā skaitā, Lapu ielas, Beļavas pagastā un Ražotāju ielas, Gulbenē pārbūvei.

Koordinēt un risināt ielu, ceļu, tiltu un laukumu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības jautājumus ir Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas uzdevums.

V. Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja
Z. Skopāns,
Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs