Vietējo pašvaldību kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt savas administratīvās teritorijas plānojumu, detālos plānojumus un to sastāvā esošos apbūves noteikumus, kas ir obligāti visiem būvniecības dalībniekiem un attiecas uz visu veidu būvēm vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kontrolēt un nodrošināt to izpildi.

Būvniecības pārzināšanai un kontrolei vietējās pašvaldības savā teritorijā izveido būvvaldes /Būvniecības likums, 7.pants/.

buvv

Gulbenes novada būvvalde

Ābeļu iela 2

Gulbene
Gulbenes novads LV4401

 

Darbinieki

Amats

Tālrunis, e-pasts

Gulbenes novada būvvaldes vadītājs - būvinspektors

Jānis Ziemelis

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.9:00 līdz 12:15 un no plkst.13:00 līdz 17:00.

Tālrunis

64474912, 29277150

E-pasts

Galvenā arhitekte - Gulbenes novada būvvaldes vadītāja vietniece

Daila Putniņa

Tālrunis

64472113, 29622926

E-pasts

Būvvaldes būvinspektors

Vilnis Kantiševs

Tālrunis

64472113, 25668632

E-pasts

 Būvvaldes speciāliste - lietvede

         Elita Lapsa

 Tālrunis

          64473194

E-pasts

  • Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesu, ievērojot teritoriālplānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.
  • Būvvaldes darbība vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu. Realizāciju un kontroli Gulbenes novada teritorijā, vadoties no pašvaldības teritorijas attīstības plāna, teritoriju detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.
  • Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas iedzīvotājiem par arhitektūras, plānošanas, būvniecības un vizuālā noformējums jautājumiem.