Drukāt

Apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2014.gada 10. aprīļa rīkojumu Nr. GND/3.5/14/91

Grozījumi ar Gulbenes novada domes 2016.gada 8. februāra rīkojumu Nr. GND/3.5/16/30

Grozījumi ar Gulbenes novada domes 2017.gada 18. jūlija rīkojumu Nr. GND/3.5/17/160

Grozījumi ar Gulbenes novada domes 2017.gada 3. augusta rīkojumu Nr. GND/3.5/17/171

Grozījumi ar Gulbenes novada domes 2017.gada 30. oktobra rīkojumu Nr. GND/3.5/17/266

Grozījumi ar Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 17.augusta rīkojumu Nr. GND/3.5/18/175

Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskā nodaļa (turpmāk tekstā - nodaļa) ir Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – dome) izveidota administrācijas struktūrvienība, kura savu       funkciju ietvaros sniedz juridisko atbalstu un nodrošina tiesiskumu, juridiskā riska mazināšanu       pašvaldības darbībā, organizē novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic domes darba       organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

1.2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta         noteikumus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

1.3. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome saskaņā ar domes lēmumu.

1.4. Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām domes nodaļām, pilsētas un pagastu       pārvaldēm, iestādēm, kapitālsabiedrībām, citām juridiskām personām.

2. Nodaļas uzdevumi

2.1. Administratīvi juridiskā nodaļa nodrošina un atbild par:

2.1.1. domes, tās struktūrvienību, iestāžu un citu domes institūciju juridisko atbalstu;
2.1.2. dokumentu apriti, darbiniekiem doto uzdevumu izpildes termiņu kontroli, lietvedības kārtošanu;
2.1.3. sekretariāta funkciju veikšanu, novada domes sēžu gaitas protokolēšanu, sēžu protokolu noformēšanu, to iesniegšanu sēdes vadītājam parakstīšanai, lēmumu izrakstu sagatavošanu, nosūtīšanu tos izpildītājiem un ieinteresētajām personām, domes, komiteju, komisiju darba tehniskā un funkcionālā nodrošinājuma organizēšanu;
2.1.4. domes dokumentu uzkrāšanu, arhivēšanu un uzglabāšanu;
2.1.5. domes deputātu, komitejas locekļu, domes administrācijas darbinieku darba laika uzskaiti;
2.1.6. personāla uzskaiti, darba attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, ar komandējumiem, darbinieku apmācību saistīto dokumentu sagatavošanu, pretendentu atlasi uz vakantām domes amatu vietām domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora uzdevumā, amatu aprakstu un darbinieku pienākumu sarakstu izvērtēšanu, noformēšanu un iesniegšanu izpilddirektoram apstiprināšanai, domes administrācijas darbinieku, iestāžu vadītāju personāllietu noformēšanu;
2.1.6.1 personāla vadības politiku reglamentējošo dokumentu izstrādāšanu, to ieviešanas koordinēšanu, kā arī pilnveidošanu, iestādes personāla mācību un attīstības plāna izstrādāšanu, tā izpildes koordinēšanu, personāla novērtēšanas kārtības izstrādāšanu, novērtēšanas procesa koordinēšanu, atbalsta sniegšanu vadītājiem novērtēšanas sarunu organizēšanā, iegūto rezultātu apkopošanu un analizēšanu;
2.1.7. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes informēšanu par domes valsts amatpersonām;
2.1.8. atbilžu sagatavošanu uz fizisku personu vai juridisku personu iesniegumiem par jautājumiem, kas ir nodaļas kompetencē domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā;
2.1.9. novada domes saistošo noteikumu un iekšējo normatīvo aktu izstrādi vai atzinumu sagatavošanu par to atbilstību normatīvajiem aktiem;
2.1.10. domes lēmumu projektu un šo projektu grozījumu saskaņošanu, nodaļas speciālistu dalību domes sēdēs, komiteju un komisiju sēdēs ar padomdevēja tiesībām, ja to pieprasījis sēdes
vadītājs;
2.1.11. līgumu projektu sagatavošanu, iesniegto līgumu projektu izskatīšanu, saskaņošanu, līgumu reģistrēšanu;
2.1.12. tipveida līgumu paraugu sagatavošanu novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām;
2.1.13. domes pārstāvēšanu tiesā uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros, materiālu sagatavošanu iesniegšanai tiesā domes vārdā, sagatavot paskaidrojumus tiesai;
2.1.14. dokumentu noformēšanu īres, apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu un cita veida parādu, kas radušies civiltiesisku saistību rezultātā, piedziņai;
2.1.15. lietotāju konsultēšanu par personāla uzskaites informācijas sistēmas “KADRI” un dokumentu vadības sistēmas “NAMEJS” lietošanu;
2.1.16. kancelejas preču sagādes organizēšanu domes administrācijas vajadzībām, organizatorisko darbu viesu uzņemšanā pie domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora;
2.1.17. iedzīvotāju iesniegumu pieņemšanu, pašvaldības funkcijām atbilstošu domes rīcībā esošās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem par pašvaldībai pakļauto institūciju, pašvaldības teritorijā izvietoto valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju u.c. institūciju atrašanās vietu, uzdevumiem, darbību un pakalpojumiem pašvaldības iedzīvotājiem;
2.1.18. veikt pasākumus, kas saistīti ar deklarēto dzīvesvietas deklarēšanu, anulēšanu, nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktivizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
2.1.19. mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centrs datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju; informācijas sniegšanu par Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem; atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi;
2.1.20. citu normatīvajos aktos un domes vadības noteikto uzdevumu izpildi.

 

3. Nodaļas darba organizācija un struktūra

3.1. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā domes izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram.

3.2. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums un amata apraksts.

3.3. Nodaļas vadītāja pienākumi:

3.3.1. plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbību;

3.3.2. kontrolēt un atbildēt par noteikto uzdevumu izpildi.

3.4. Nodaļas vadītājam ir tiesības:

3.4.1. pastāvīgi izlemt nodaļas kompetencē esošo jautājumu īstenošanas secību;

3.4.2. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē, prasīt atskaiti (arī rakstiski) par amata pienākumu, nodaļas vadītāja norādījumu izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

3.4.3. iesniegt domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu,

         tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām,

         disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.

3.4.1 Nodaļai ir struktūrvienība “Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs” (turpmāk – centrs), kas nodrošina un atbild par nolikuma 2.1.17., 2.1.18. un 2.1.19.punktā noteikto uzdevumu izpildi. Centrs darbojas uz nolikuma pamata.

3.5. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam.

3.6. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc domes izpilddirektors, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju. Darbinieku darba pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amatu apraksti un darba līgumi. Amatu aprakstus darbiniekiem apstiprina domes izpilddirektors.

3.7. Nodaļas nolikumu un amatu sarakstu apstiprina domes izpilddirektors.

4. Nodaļas tiesības un atbildība

4.1. Pildot nodaļai noteiktos uzdevumus, nodaļas darbiniekiem ir šādas tiesības:

4.1.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba veikšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm, ievērojot attiecīgās institūcijas (iestādes) iekšējo kārtību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.1.2. nodaļai noteikto uzdevumu risināšanai un domes interešu aizsardzībai sarežģītos vai specifiskos jautājumos, konsultēties un sadarboties ar sertificētiem speciālistiem, konsultantiem, valsts amatpersonām, u.c. speciālistiem;

4.1.3. atbilstoši nodaļas kompetencei, pārstāvēt domi vietējās iestādēs, institūcijās un organizācijās;

4.1.4. piedalīties domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

4.1.5. nepieņemt no domes administrācijas struktūrvienībām un institūcijām nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamos dokumentus, kuri neatbilst lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

4.1.6. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās;

4.1.7. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā;

4.1.8. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu organizēšanu un vadību;

4.1.9. plānot un pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;

4.1.10. piedalīties kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;

4.1.11. piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijas un ārzemju pašvaldību izpildinstitūcijās;

4.1.12. atteikties sniegt konsultācijas darbiniekiem un apmeklētājiem par jautājumiem, kas nav

           pašvaldības, nodaļas, amata kompetencē.

4.2. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļas darbinieki ir

       atbildīgi:

4.2.1. par šajā nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanu pašvaldībā;

4.2.2. par šajā nolikumā uzdoto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

4.2.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un lēmuma izpildes

         rezultāta radītajām sekām;

4.2.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem;

4.2.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu un priekšlikumu

         kvalitāti;

4.2.6. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu

         prasībām, par jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest morālu vai materiālu

         kaitējumu pašvaldībai;

4.2.7. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, par to izpildi

         atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem,

         domes lēmumiem, pašvaldības nolikumam, nodaļas nolikumam, pašvaldības vadības

         rīkojumiem, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu

         atbilstoši lietošanas noteikumiem.

5. Nodaļas finansēšana

Nodaļas darbība tiek finansēta no domes budžeta.

6. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

6.1. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par

       nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

6.2. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:

6.2.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;

6.2.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu

         iesniegumu domes izpilddirektoram;

6.2.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības

         Izpilddirektoram.

6.3. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, domes ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur attēlota nodaļas struktūra.

7.2. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprinājis domes izpilddirektors.

 

Pielikums Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas nolikumam

Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas struktūra

Amata nosaukums

Vienību skaits

Nodaļas vadītājs

1.0

Vecākais jurists

2.0

Jurists

2.0

Kancelejas pārzinis

1.0

Vecākais personāla speciālists

1.0

Personāla speciālists

2.0

Vecākais lietvedis

1.0

Pašvaldības administrācijas sekretārs

1.0

Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītājs

1.0

Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vecākais klientu apkalpošanas speciālists

1.0

Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālists

1.0

KOPĀ

14.0