Drukāt

Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 26.jūlija noteikumi Nr. GND/IEK/2019/31

Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) dibinātas iestādes ar nosaukumu “Gulbenes novada pašvaldība” (turpmāk – administrācija) struktūrvienības - Juridiskās nodaļas (turpmāk – nodaļa) - kompetenci, struktūru un darba organizāciju.

2. Nodaļa ir administrācijas struktūrvienība, kas šajā nolikumā noteikto funkciju ietvaros sniedz juridisko atbalstu domei, Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestādēm, administrācijas struktūrvienībām, nodrošinot to darbības tiesiskumu.

3. Nodaļu izveido, reorganizē, likvidē dome. Nodaļas darbinieku amatu sarakstu apstiprina administrācijas vadītājs.

4. Nodaļa ir tieši pakļauta administrācijas vadītājam.

5. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, un citus spēkā esošus normatīvos aktus, iekšējos normatīvos aktus, domes lēmumus, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, administrācijas vadītāja tiesiskus rīkojumus.

6. Nodaļas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Nodaļas kompetence

7. Nodaļai ir šādi uzdevumi:

7.1. sniegt domei, pašvaldības iestādēm, administrācijas struktūrvienībām, nepieciešamo juridisko atbalstu to funkciju sekmīgai realizēšanai;

7.2. nodrošināt juridiska rakstura dokumentu sagatavošanu;

7.3. izstrādāt domes lēmumu projektu nodaļas kompetencē esošos jautājumos;

7.4. izskatīt un izvērtēt domes amatpersonu, pašvaldības iestāžu un administrācijas struktūrvienību darbinieku izstrādāto lēmumu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām, un nepieciešamības gadījumā sagatavot atzinumu par tiem;

7.5. izstrādāt saistošo noteikumu projektus atbilstoši pašvaldībai likumā noteiktam deleģējumam, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar attiecīgās nozares vai jomas speciālistiem;

7.6. izstrādāt administratīvos aktus, kā arī izvērtēt pašvaldības iestāžu, administrācijas struktūrvienību vadītāju izdoto administratīvo aktu tiesiskumu;

7.7. sagatavot atbildes uz fizisko/juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, administrācijas struktūrvienībām;

7.8. sniegt juridisko atbalstu pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzības procesa nodrošināšanā;

7.9. izstrādāt līgumu projektus;

7.10. piedalīties komisiju un darba grupu darbā nodaļas kompetences ietvaros;

7.11. regulāri sekot izmaiņām normatīvajos aktos, un informēt domes vadību, pašvaldības izpilddirektoru, administrācijas vadītāju, un izmaiņas skarošās pašvaldības iestādes par to būtību;

7.12. sagatavot un sniegt atzinumus juridisku strīdu gadījumos;

7.13. veikt regulāru pašvaldības ārējo un iekšējo normatīvo aktu atbilstības augstākstāvošiem normatīviem aktiem pārbaudi;

7.14. sniegt domes deputātiem, pašvaldības izpilddirektoram, administrācijas vadītājam juridiskas konsultācijas jautājumos, kas skar pašvaldības darbību;

7.15. piedalīties domes pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

7.16. nodrošināt pašvaldības interešu pārstāvību visu līmeņu Latvijas Republikas tiesās, kā arī citās tiesībaizsardzības iestādēs, valsts un pašvaldību institūcijās;

7.17. sagatavot šā nolikuma 7.16.apakšpunktā minētajās iestādēs iesniedzamos dokumentus;

7.18. analizēt tiesu praksi pašvaldības kompetencē esošos jautājumos;

7.19. nodrošināt juridiskā atbalsta sniegšanu atbilstoši attiecīgajam laika periodam pastāvošai judikatūrai;

7.20. organizēt un kontrolēt tiesas nolēmumu izpildi;

7.21. nodrošināt nodaļas dokumentu uzglabāšanu atbilstoši pašvaldības lietu nomenklatūrai un to nodošanu arhīvā;

8. Nodaļai ir šādas tiesības:

8.1. pieprasīt un saņemt nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus no pašvaldības iestādēm, administrācijas struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām, un citām institūcijām;

8.2. sniegt priekšlikumus domes vadībai, pašvaldības izpilddirektoram, administrācijas vadītājam par pašvaldības darba uzlabošanu un citiem ar pašvaldības darbību saistītiem jautājumiem;

8.3. pieaicināt, konsultēties un sadarboties ar individuāli praktizējošiem zvērinātiem advokātiem, zvērinātu advokātu birojiem, juristiem, specifisku un sarežģītu jautājumu risināšanā;

8.4. paust oficiālu pašvaldības viedokli tikai ar domes vadības, pašvaldības izpilddirektora, administrācijas vadītāja pilnvarojumu.

9. Nodaļas darbiniekiem nav tiesību sniegt jebkāda juridiska rakstura konsultācijas pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, fiziskām un juridiskām personām amata pienākumu izpildei noteiktajā darba vietā un darba laikā jautājumos, kas nav saistīti ar pašvaldības darbību.

III. Nodaļas darba organizācija

10. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba administrācijas vadītājs.

11. Nodaļas vadītājs rīkojas saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības nolikumu, nodaļas nolikumu, darba līgumu un amata aprakstu. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darbības tiesiskumu.

12. Nodaļas vadītājs:

12.1. plāno un organizē nodaļas darbu un ir tieši atbildīgs par nodaļas uzdevumu izpildi;

12.2. nosaka nodaļas darbinieku pienākumus, uzdevumus un darba prioritātes;

12.3. piedalās nodaļas darbinieku amatu aprakstu projektu izstrādē;

12.4. iesniedz administrācijas vadītājam priekšlikumus par nodaļas darbinieku materiālo stimulēšanu vai disciplinārsodu piemērošanu;

12.5. ierosina izmaiņu veikšanu nodaļas amatu sarakstā un nodaļas darbinieku atalgojumā;

12.6. dod metodiskus norādījumus un sniedz ieteikumus nodaļas darbiniekiem viņu pienākumu sekmīgai izpildei;

12.7. ir atbildīgs par nodaļas darbību atbilstoši tās funkcijām un uzdevumiem;

12.8. paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, kā arī sekmē nodaļas darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

12.9. piedalās personīgi vai norīko nodaļas darbinieku, kurš piedalās domes pastāvīgās komitejās un domes sēdēs;

12.10. veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

13. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas vadītāja pienākumus pilda ar administrācijas vadītāja rīkojumu norīkots nodaļas darbinieks.

14. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba administrācijas vadītājs. Nodaļas darbinieki ir tieši pakļauti nodaļas vadītājam.

15. Nodaļas darbinieka prombūtnes laikā nodaļas darbinieka pienākumus pilda pēc nodaļas vadītāja ieteikuma ar administrācijas vadītāja rīkojumu norīkots cits nodaļas darbinieks.

16. Katra nodaļas darbinieka kvalifikācija, pienākumi un atbildība noteikta darbinieka darba līgumā un amata aprakstā.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Nodaļas nolikuma grozījumu izstrādi nodrošina nodaļas vadītājs, kurus administrācijas vadītājs apstiprina ar rīkojumu.

18. Grozījumus nodaļas nolikumā var ierosināt domes vadība, izpilddirektors, administrācijas vadītājs, vai nodaļas vadītājs.

19. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.