Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikums

Apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2016.gada 8.februāra rīkojumu Nr. GND/3.5/16/31

1. Vispārīgie jautājumi

1.1.         Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa (turpmāk – nodaļa) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – dome) izveidota administrācijas struktūrvienība, kura nodrošina tai noteikto funkciju veikšanu administrācijā, kā arī šo funkciju metodisko vadību un pārraudzību visās Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) institūcijās.

1.2.         Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, domes saistošos noteikumus, lēmumus, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

1.3.         Nodaļa savus uzdevumus veic sadarbojoties ar citām administrācijas struktūrvienībām, amatpersonām, pašvaldības institūcijām, pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām juridiskām personām, savas kompetences ietvaros.

1.4.         Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome saskaņā ar domes lēmumu.

2. Nodaļas galvenie uzdevumi

2.1.         Nodaļa nodrošina un atbild par:

2.1.1. pašvaldības budžeta plānošanas procesa vadību, pašvaldības budžeta izstrādi, izpildes analīzi un grozījumu budžetā projektu sagatavošanu un izpildes kontroli;

2.1.2. nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un iekasēšanu;

2.1.3. grāmatvedības uzskaiti, nodokļu un nodevu iekasēšanu, citu maksājumu iekasēšanu kā arī veikšanu;

2.1.4. vienotas finanšu vadības, kontroles un grāmatvedības uzskaites politikas izstrādi;

2.1.5. informācijas apkopošanu un iesniegšanu iepirkumu veikšanai;

2.1.6. investīciju projektu finanšu plānošanu.

2.2.         Nodaļa savas kompetences ietvaros veic sekojošus uzdevumus budžeta izstrādes un izpildes jomā:

2.2.1. izstrādā pašvaldības iekšējos normatīvos aktus par budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību;

2.2.2. izstrādā nekustāmā īpašuma nodokļa prognozi un nodokļa ieņēmuma plāna projektu, kas iekļauti pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā;

2.2.3. koordinē un nodrošina no pašvaldības budžeta finansējamo institūciju budžetu un pašvaldības kopbudžeta projektu sastādīšanu;

2.2.3. nodrošina sabalansēta pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta projekta virzību un apstiprināšanu, nodrošina budžeta aktualizācijas procesu;

2.2.4. analizē pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu un, lai nodrošinātu mērķtiecīgu finansējuma izlietojumu, nepieciešamības gadījumā sagatavo priekšlikumus budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas grozījumiem;

2.2.5. kontrolē budžeta izpildes gaitu – finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam budžetam, sagatavo priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai un sniedz informāciju par budžeta izpildi domes priekšsēdētājam;

2.2.6. konsultē un sniedz metodisko atbalstu pašvaldības iestādēm finanšu vadības jomā;

2.2.7. sagatavo finansēšanas plānus un tāmes, to projektus un grozījumus saistībā ar valsts budžeta finansējuma, Eiropas Savienības struktūrfondu un citiem projektiem;

2.2.8. piedalās investīciju projektu izstrādē un novada attīstības plānošanā;

2.2.9. piedalās darba grupās un komisijās nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

2.2.10.   aprēķina nekustāmā īpašuma nodokli un administrē tā iekasēšanu;

2.2.11.   analizē nodokļa ieņēmumu izpildes gaitu, kā rezultātā sniedz priekšlikumus par zemju apsekojumiem, lai nodrošinātu papildus ieņēmumus. Veic parādnieku uzskaiti un, sadarbībā ar pašvaldības juristiem, izstrādā nepieciešamos dokumentus nodokļa piedziņai.

2.2.12. sagatavo līgumus ar pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem, kas saistīti ar izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

2.2.13. nodrošina finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par pašvaldības, tās budžeta iestāžu saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli.

2.3. Nodaļa savas kompetences ietvaros veic sekojošus uzdevumus grāmatvedības jomā:

2.3.1. izstrādā pašvaldības vienotos grāmatvedības darba organizācijas un uzskaites dokumentus;

2.3.2. uzskaita naudas (skaidras un bezskaidras) plūsmas saskaņā ar budžeta funkcionālo klasifikāciju un ekonomisko klasifikāciju, kontrolē kases un norēķinu kontu apgrozību un atlikumus;

2.3.3.     kārto pašvaldības īpašumu un krājumu uzskaiti, kontrolē to norakstīšanas kārtību;

2.3.4. saskaņā ar domes lēmumiem, rīkojumiem, sagatavo inventarizācijas komisijām informāciju par inventarizējamiem materiālajiem aktīviem un saistībām;

2.3.5.     aprēķina darba samaksu, sniedz nepieciešamās atskaites, veic nodokļu maksājumus;

2.3.6.     nodrošina pašvaldības iestāžu un konsolidēto mēneša pārskatu, atskaišu, ceturkšņa un gada finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.3.7.     nodrošina finanšu pārskatu lietotājus ar trešajai personai saprotamu, patiesu un pilnīgu informāciju par pašvaldības, tās budžeta iestāžu saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli;

2.3.8.     sadarbojās un sniedz nepieciešamo informāciju un finanšu datus auditoriem un revidentiem par grāmatvedības uzskaites jautājumiem;

2.3.9.     nodrošina grāmatvedības dokumentu sistematizēšanu un glabāšanu atbilstoši pašvaldības lietvedības prasībām.

3. Nodaļas darba organizācija un struktūra

3.1.         Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā domes izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts                                             domes izpilddirektore. Nodaļas vadītāja prombūtnē viņu aizvieto galvenais grāmatvedis.

3.2.         Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākums nosaka šis nolikums un amata apraksts.

3.3.         Nodaļas vadītāja pienākums ir plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas uzdevumu un tās darbiniekiem uzdoto uzdevumu izpildi;

3.4.         Nodaļas vadītājam ir tiesības:

3.4.1.     dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē, prasīt atskaiti (arī rakstiski) par amata pienākumu, nodaļas vadītāja norādījumu izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

3.4.2.     dot metodiskus ieteikumus iestāžu vadītājiem finanšu jautājumos,

3.4.3.     iesniegt domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, motivēšanu un cita veida stimulēšanu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.

3.5.         Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam, grāmatvedības daļas darbinieki pakļauti arī galvenajam grāmatvedim.

3.6.         Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc domes izpilddirektors, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju.

3.7.         Nodaļas darbinieku amata pienākumi un tiesības, atbildība un pakļautība ir noteikta amata aprakstos un darba līgumos.

3.8.         Nodaļas darbinieki amata pienākumus pilda pastāvīgi un ir atbildīgi par savas darbības vai bezdarbības likumību.

3.9.         Amata aprakstus darbiniekiem apstiprina domes izpilddirektors.

3.10.      Nodaļas nolikumu un amatu sarakstu apstiprina domes izpilddirektors.

4. Nodaļas tiesības, pienākumi un atbildība

4.1.         Nodaļai ir tiesības:

4.1.1.     pieprasīt un saņemt no pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām informāciju, kas nepieciešama nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanai, finanšu pārskatus, tāmes, finanšu plānus, kā arī citu informāciju un materiālus, kas nepieciešami budžeta līdzekļu izlietošanas kontrolei;

4.1.2.     sadarboties ar domes struktūrvienībām un citām pašvaldības institūcijām;

4.1.3.     ierobežot vai pārtraukt finansēšanu gadījumos, ja konstatēta nelikumīga vai nelietderīga līdzekļu izlietošana un par konstatētajiem pārkāpumiem informēt domes izpilddirektoru un domes priekšsēdētāju;

4.1.4. atbilstoši nodaļas kompetencei pārstāvēt pašvaldību valsts, pašvaldības un citās iestādēs;

4.1.5. izstrādāt priekšlikumus finanšu vadības procesa uzlabošanai pašvaldībā;

4.1.6. piedalīties pašvaldības komiteju un komisiju darbā, kā arī piedalīties pašvaldības saistošo noteikumu projektu sagatavošanā un sniegt atzinumu par to atbilstību finanšu politikas jautājumos;

4.1.7. sagatavot domes lēmumu projektus atbilstoši nodaļas kompetencei;

4.1.8. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā;

4.1.9..pieprasīt un saņemt nodaļas darba organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu

4.2. Nodaļas pienākumi:

4.2.1. nodrošināt un atbildēt par nodaļai noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

4.2.2. nodrošināt domes lēmumu, rīkojumu izpildi savas kompetences ietvaros;

4.2.3. pastāvīgi paaugstināt profesionālo līmeni, piedaloties semināros, projektos, pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī citos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;

4.2.4. organizēt pašvaldības grāmatvedības darbiniekiem darba sanāksmes, seminārus un apmācības nodaļas kompetencē esošo uzdevumu izpildei;

4.2.5. sekot līdzi finanšu nozares tiesiskā regulējuma izmaiņām un savlaicīgi tās ieviest darbā;

4.3. Katrs nodaļas darbinieks atbild par amata aprakstā noteikto darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.

5. Nodaļas finansēšana

Nodaļas darbība tiek finansēta no domes budžeta.

6. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

6.1. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par

       nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

6.2. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:

6.2.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;

6.2.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram;

6.2.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram.

6.3. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur attēlota nodaļas struktūra.

7.2. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprinājis domes izpilddirektors.

Struktūra