Drukāt

APSTIPRINĀTS

2013.gada 28.novembra domes sēdē, protokols Nr.18, 22. §

GROZĪJUMI

2013.gada 27.decembra domes sēdē, protokols Nr.20, 6. §

2015.gada 26.marta domes sēdē, protokols Nr.6, 30. §

2015.gada 23.decembra domes sēdē, protokols Nr.27, 33. §

2017.gada 28.septembra domes sēdē, protokols Nr.13, 47. §

2018.gada 29.marta domes sēdē, protokols Nr.4, 38. §

2018.gada 29.novembra domes sēdē, protokols Nr. 24, 14.§

2019.gada 27.jūnija domes sēdē, protokols Nr.8, 39.§

Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada pašvaldības administrācija ir Gulbenes novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu (turpmāk – administrācija).

2. Administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru kabineta noteikumus, Gulbenes novada pašvaldības nolikumu, kā arī novada domes lēmumus.

3. Administrācija savā darbībā izmanto Gulbenes novada pašvaldības zīmogu, veidlapas un atvērtos kontus Valsts kasē un kredītiestādēs.

4. Administrācijas juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV4401.

II. Administrācijas kompetence un darba organizācija

5. Administrācijai ir šādi uzdevumi:

5.1. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;

5.2. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par novada domes sēdēs izskatāmiem lēmumprojektiem;

5.3. nodrošināt novada domes, pastāvīgo komiteju un novada domes izveidoto komisiju darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;

5.4. nodrošināt novada domes pieņemto lēmumu izpildi;

5.5. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem;

5.6. atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;

5.7. atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā sagatavot novada domes lēmumu projektus, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu projektus, novada pašvaldības līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus dokumentus un to projektus;

5.8. nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu;

5.9. nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteikto novada pašvaldības funkciju izglītības, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas un citās jomās izpildi;

5.10. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un novada domes lēmumiem, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem.

6. Administrācijai ir šādas tiesības:

6.1. pieprasīt un saņemt no iestādēm un publiskajām personām centrālās administrācijas uzdevumu izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus;

6.2. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;

6.3. piedalīties novada domes sēdēs;

6.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

7. Administrācijai ir šāda struktūra:

7.1. Attīstības un projektu nodaļa;

7.2. Ekonomikas nodaļa;

7.3. Grāmatvedības nodaļa;

7.4. Iepirkumu nodaļa;

7.5. Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs;

7.6. Īpašumu pārraudzības nodaļa;

7.7. Izglītības, kultūras un sporta nodaļa;

7.8. Juridiskā nodaļa;

7.9. Kancelejas nodaļa ar struktūrvienību “Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs”;

7.10. Personālvadības nodaļa;

7.11. atsevišķi speciālisti (sabiedrisko attiecību speciālisti).

8. Svītrots ar 27.06.2019., protokols Nr.8, 39.§

9. Attīstības un projektu nodaļa nodrošina un atbild par:

9.1. novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi un aktualizēšanu;

9.2. investīciju projektu izstrādi, t.sk. valsts budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondu kā arī citu finansēšanas avotu (fondu)līdzekļu piesaistei;

9.3. investīciju projektu ieviešanas procesu, to vadīšanu, konsultēšanu un koordinēšanu, informācijas apkopošanu un izplatīšanu par atvērtajiem projektu konkursiem;

9.4. pasūtītāja funkciju pildīšanu būvniecības projektu realizācijas gaitā visā novada teritorijā gan pašvaldības, gan valsts, gan Eiropas savienības fondu finansētiem projektiem;

9.5. atzinumu sniegšanu par būvniecības ieceru atbilstību teritorijas plānojumiem;

9.6. ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidošanu un uzturēšanu;

9.7. pašvaldības pasākumu uzņēmējdarbības atbalsta jomā īstenošanu;

9.8. priekšlikumu sagatavošanu domei par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu;

9.9. darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju sagatavošanu pasūtījumu un iepirkumu procedūru

       veikšanai tehnisko projektu izstrādāšanas un būvniecības jomā;

9.10. pārskatu sagatavošanu un sniegšanu par aktuālo projektu realizācijas gaitu.

10. Ekonomikas nodaļa nodrošina un atbild par:

10.1. pašvaldības budžeta plānošanu, pašvaldības budžeta projekta izstrādi, pašvaldības budžeta analīzi;

10.2. pašvaldības budžeta tāmju izpildes kontroli, grozījumu sagatavošanu, finanšu pārskatu sagatavošanu;

10.3. pašvaldības budžeta plānošanas metodisko vadību;

10.4. iepirkumu plānošanu pašvaldības administrācijas vajadzībām;

10.5. nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, iekasēšanu un piedziņu;

10.6. investīciju projektu finanšu plānošanu;

10.7. dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu aizņēmumu saņemšanai.

10.1 Grāmatvedības nodaļa nodrošina un atbild par:

10.11. pašvaldības vienoto grāmatvedības darba organizācijas un uzskaites dokumentu izstrādi;

10.12. naudas (skaidras un bezskaidras) plūsmas saskaņā ar budžeta funkcionālo un ekonomisko klasifikāciju uzskaiti, kases un norēķinu kontu apgrozības kontroli, atlikumu un darījumu atbilstību;

10.13. pašvaldības īpašumu un krājumu uzskaites kārtošanu, to norakstīšanas kontroles kārtību;

10.14. pašvaldības iestāžu konsolidēto mēneša pārskatu, atskaišu, ceturkšņa un gada finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10.2 Iepirkuma nodaļa nodrošina un atbild par:

10.21. pašvaldības ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu atbilstoši Ekonomikas nodaļas apkopotai informācijai, struktūrvienību un iestāžu iesniegtajiem pieteikumiem, tā saskaņošanu ar pašvaldības izpilddirektoru un tā aktualizēšanu atbilstoši izpildei;

10.22. iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas vajadzībām, atbilstoši nepieciešamajai iepirkumu metodei un ievērojot Publisko iepirkumu likumu;

10.23. juridiska un tehniska atbalsta sniegšanu Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijai, nodrošinot iepirkuma procesa gaitu protokolēšanu un iepirkuma procedūras norisi atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;

10.24. priekšlikumu sniegšanu par iepirkumu organizēšanu pašvaldības iestādēs;

10.25. publisko iepirkumu līgumu sagatavošanu un saskaņošanu, to atbilstības iepirkumu procedūru dokumentiem un Iepirkuma komisijas lēmumiem kontroli;

10.26. specifikāciju kvalitātes kontroli un atbilstību normatīvo aktu prasībām, priekšlikumu sniegšanu to uzlabošanai savas kompetences ietvaros;

10.27. statistiskās informācijas apkopošanu un sastādīšanu par iestāžu veiktajiem iepirkumiem, atskaišu iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam un vadībai pēc tās pieprasījuma;

10.28. informācijas par iepirkumiem pieejamību sabiedrībai, publicējot informāciju pasūtītāja profilā;

10.29. paziņojumu par plānoto līgumu un informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

10.210. Gulbenes novada pašvaldības pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;
10.211. lēmumu vai rīkojumu projektu sagatavošanu iepirkumu jautājumos, atbilžu sagatavošanu un sniegšanu fiziskām un juridiskām personām, atzinumu sniegšanu par normatīvo aktu projektiem iepirkumu jomā, dalību pašvaldības izveidoto darba grupu darbā;
10.212. centralizēto elektronisko iepirkumu veikšanu pašvaldības vajadzībām elektroniskajā iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;
10.213. dokumentu uzglabāšanu un nodošanu arhīvā atbilstoši pašvaldības lietu nomenklatūrai;
10.214. iekšējo normatīvo aktu izstrādi zemsliekšņu iepirkumu organizēšanai un veikšanai;
10.215. Domes ārējo un iekšējo normatīvo aktu, domes lēmumu un rīkojumu izstrādi nodaļas kompetences jautājumos.

11. Informācijas tehnoloģiju kompetenču centrs nodrošina un atbild par:

11.1. pašvaldības administrācijas un iestāžu elektronisko sakaru tīkla uzturēšanas un biroja tehnikas un datoru tehniskās apkalpošanas organizēšanu un vadību; infrastruktūras ieviešanu - datortehnikas un programmatūras uzstādīšanu un konfigurēšanu, lokālo datortīklu konfigurācijas un topoloģijas plānošanu un izveidi;

11.2. informāciju tehnoloģijas izmantošanas iespēju uzlabošanas un paplašināšanas plānošanu un realizāciju; tehnikas apkopi, programmnodrošinājuma labojumu uzstādīšanu, datoru pārinstalāciju, lietotāju datoru un programmnodrošinājumu, serveru datoru un programmnodrošinājumu, kā arī datortīkla resursu konfigurācijas plānu realizāciju, datoru, programmnodrošinājuma, datortīkla resursu administrēšanu un ārpakalpojumu piegādi, ārpakalpojumu pakalpojumu līmeņa monitoringu;

11.3. elektronisko datu bāžu izveidošanu un uzturēšanu;

11.4. optimālu un drošu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbu atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības darba vajadzībām;

11.5. konsultācijas pašvaldības, pārvalžu un domes iestāžu darbiniekiem datortehnikas izmantošanā; atbalsts darbiniekiem palīdzības dienesta veidā (telefoniskas konsultācijas, attālināts atbalsts);

11.6. informācijas sabiedrības attīstību (tajā skaitā e-pārvaldes un IKT infrastruktūras) stratēģijas un tās realizācijas plānu izstrādi un ieviešanu Gulbenes novadā;

11.7. atbalstu e-pakalpojumu ieviešanā, valsts nozīmes informatīvo sistēmu izmantošanu, pieslēgumu izveidošanu valsts reģistriem, e-pakalpojumu sniegšanas kanālu izvēli;

11.8. IKT infrastruktūras attīstību - datortehnikas un programmatūras specifikāciju sastādīšana, konsultācijas iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanā, konfigurācijas plānu izstrādē;

11.9. Gulbenes novada izglītības iestāžu datu bāzu serveru uzturēšanu, monitoringu; tehnisku palīdzību skolvadības programmatūras uzstādīšanā uz izglītības iestāžu datortehnikas;

11.10. Gulbenes novada datortīkla resursu administrēšanu un ārpakalpojumu piegādi, ārpakalpojumu pakalpojumu līmeņa monitoringu;

11.11. IT drošības un izmantošanas noteikumu ievērošanas kontroli.

12. Īpašumu pārraudzības nodaļa nodrošina un atbild par:

12.1. pašvaldībai piederošo un piekrītošo kustamo un nekustamo īpašumu uzskaiti un pārzināšanu– dzīvojamo un nedzīvojamo ēku un būvju, zemes, ūdeņu, mežu teritoriju, ceļiem, parkiem, rūpējas par to racionālu un lietderīgu izmantošanu, veic nekustamo īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā;

12.2. pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu novērtēšanas un atsavināšanas procesu, pašvaldības piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesu;

12.3. pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu izvērtēšanu par to nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ierosina to iznomāšanu, izīrēšanu, atsavināšanu, nodrošina nepieciešamās procedūras īpašumu iznomāšanai, izīrēšanai, nodošanai bezatlīdzības lietošanā;

12.4. priekšlikumu un procedūru sagatavošanu objektu nomāšanai vai iegādei no citām fiziskām vai juridiskām personām, kas nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

12.5. pašvaldības īpašuma objektu apdrošināšanu;

12.6. pieteikumu izvērtēšanu pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamiem īpašumiem, tā atsavināšanas gadījumos, sniedz priekšlikumus pirmpirkuma tiesību izmantošanai;

12.7. priekšlikumu iesniegšanu domei par nekustamo īpašumu adrešu piešķiršanu vai maiņu, zemes ierīcību;

12.8. jautājumu risināšanu par komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

12.9. nekustamā īpašuma nodokļa, īres, apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu parādu dinamikas uzraudzību un analīzi, savlaicīgu parādu piedziņas procesa ierosināšanu, sadarbojoties ar pilsētas un pagastu pārvaldēm;

12.10. ielu, ceļu un laukumu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas jautājumu koordinēšanu un risināšanu;

12.11. ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas ierīkošanas un uzturēšanas organizēšanu;

12.12. novada teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības ievērošanas, parku skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas, kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas jautājumu koordinēšanu;

12.13. pašvaldības administrācijas autotransporta izmantošanas organizēšanu un koordinēšanu;

12.14. pašvaldības administrācijas materiāli tehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, organizē administratīvās ēkas (Ābeļu ielā2, Gulbenē) apsaimniekošanu un uzturēšanu, telpu uzkopšanu, apsardzes, ugunsdrošības sistēmas, ūdens, siltuma nodrošinājumu ēkā, kā arī organizē minēto sistēmu avārijas un bojājumu novēršanu;

12.15. pašvaldības administrācijas darbinieku un iestāžu vadītāju informēšanu un instruktāžu par darba drošības un aizsardzības prasībām, darba drošības un ugunsdrošības instrukciju izstrādi un apstiprināšanu, darba riska faktoru izvērtēšanu darba vietās, darbinieku periodiskās veselības pārbaužu organizēšanu.

13. Izglītības, kultūras un sporta nodaļa nodrošina un atbild par:

13.1. visu līmeņu izglītības (pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ievirzes) iestāžu darba koordināciju novadā un iestādēm noteikto uzdevumu izpildes kontroli, izglītības procesa organizācijas tiesiskuma un kvalitātes kontroli, iestāžu vadītājiem noteikto pienākumu izpildes un atbildības kontroli;

13.2. novada izglītības stratēģijas izstrādi un tās realizāciju;

13.3. metodisko darbu, metodisko un informatīvo atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem;

13.4. pedagogu tālākizglītības un pieaugušo izglītības jautājumus koordinēšanu;

13.5. investīciju projektu izstrādi izglītības jomā valsts budžeta, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaistei un dalību šo projektu realizācijas vadīšanā;

13.6. novada pedagoģiski medicīniskās komisiju darba organizāciju;

13.7. valsts pārbaudes darbu norises, vienotas vērtēšanas, sertifikātu saņemšanas, rezultātu analīzes organizēšanu un koordinēšanu novada izglītības iestādēs;

13.8. mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātnisko lasījumu, konkursu, konferenču un skašu organizāciju;

13.9. ilgstoši slimo un bērnu ar īpašām vajadzībām apmācības koordinēšanu novadā;

13.10. karjeras izglītības darba veicināšanu novada izglītības iestādēs;

13.11.psihologa un logopēda konsultācijām Gulbenes novada izglītības iestādēs un nodaļas telpās Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā;

13.12. izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas sarakstu saskaņošanu un citu uzdevumu izpildi, ko pašvaldībai izglītības jomā uzdod spēkā esošie normatīvie akti, izpildi;

13.13. novada kultūras darba stratēģijas izstrādi un īstenošanu, novada kultūras iestāžu darbības koordinēšanu, organizē novada mēroga kultūras pasākumus;

13.14. novada sporta darba plānošanas, organizēšanas un vadīšanas koordinēšanu, kopā ar Gulbenes sporta centru organizē novada mēroga sporta pasākumus;

13.15. /izslēgts/

13.1 Juridiskā nodaļa nodrošina un atbild par:

13.11. pašvaldības darbības juridisko atbalstu;

13.12. pašvaldības tiesību aktu projektu izstrādāšanu, izvērtēšanu, saskaņošanu;

13.13. līgumu projektu izstrādi, juridisku izvērtēšanu un saskaņošanu;

13.14. priekšlikumu par tiesību aktu pilnveidošanu pašvaldības kompetences jomās izstrādi;

13.15. pašvaldības pārstāvību Latvijas Republikas tiesās un citās valsts un pašvaldību iestādēs;

13.16. Domes lēmumu projektu juridisku izvērtēšanu un saskaņošanu;

13.17. nepieciešamo juridisko atbalstu pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, amatpersonām, iestādēm un institūcijām.

13.2 Kancelejas nodaļa nodrošina un atbild par:

13.21. pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības politikas izstrādi un īstenošanu;

13.22. pašvaldības normatīvo aktu un rīkojumu projektu izstrādi dokumentu un arhīva pārvaldības jomā;

13.23. organizatorisku un metodisku atbalstu pašvaldības iestādēm dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;

13.24. dokumentu un arhīva pārvaldības sistēmas nodrošināšanu, koordinēšanu un pilnveidošanu;

13.25. iedzīvotāju iesniegumu pieņemšanu, reģistrēšanu, darbiniekiem doto uzdevumu izpildes termiņu kontroli, pašvaldības funkcijām atbilstošu pašvaldības rīcībā esošās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem par pašvaldībai pakļauto institūciju, pašvaldības teritorijā izvietoto valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju u.c. institūciju atrašanās vietu, uzdevumiem, darbību un pakalpojumiem pašvaldības iedzīvotājiem;

13.26. valsts un pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Gulbenes novada domes noteiktajā apmērā.

13.3 Personālvadības nodaļa nodrošina un atbild par:

13.31. pašvaldības politikas izstrādi personāla vadības jomā, kā arī personāla vadības īstenošanu pašvaldības iestādēs;

13.32. personāla profesionālās pilnveidošanas stratēģiju atbilstoši pašvaldības funkcijām, kā arī organizē darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu;

13.33. vienotu personāla vadības principu ievērošanu un piemērošanu pašvaldībā un pašvaldības iestādēs;

13.34. personāla novērtēšanas procedūru organizēšanu;

13.35. organizatorisku un metodisku atbalstu pašvaldības iestādēm personāla vadības jomā.

14. Atsevišķi speciālisti (sabiedrisko attiecību speciālisti) nodrošina un atbild par

14.1. iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbību;

14.2. novada popularizēšanu;

14.3. novada informatīvā izdevuma izdošanu;

14.4. mājas lapas satura administrēšanu;

14.5. pašvaldības sadarbību ar ārvalstīm;

14.6. domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, domes deputātu un pašvaldības administrācijas struktūrvienību darbinieku ārvalstu komandējumu sagatavošanu un norisi;

14.7. pašvaldības ielūgto ārvalstu delegāciju uzņemšanas organizēšanu;

14.8. informatīvo un reprezentācijas materiālu par Gulbenes novadu izgatavošanu.

15. Administrācijas struktūrvienības darbojas uz administrācijas vadītāja apstiprinātu nolikumu pamata, kur detalizēti tiek noteikti to uzdevumi, kompetence un atbildība.

16. Administrācijas vadītājs ir novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

Atsevišķie speciālisti – sabiedrisko attiecību speciālisti darbojas domes priekšsēdētāja pakļautībā (pakļautība nozīmē tiesības dot šiem speciālistiem darba uzdevumus, norādījumus un rīkojumus)

17. Administrācijas vadītājs:

17.1. organizē administrācijas uzdevumu pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

17.2. pārvalda administrācijas finanšu, personāla un citus resursus;

17.3. apstiprina administrācijas amatu sarakstu;

17.4. pieņem darbā un atlaiž no tā administrācijas darbiniekus;

17.5. nosaka administrācijas amatpersonu un darbinieku pienākumus;

17.6. dod rīkojumus administrācijas darbiniekiem;

17.7. slēdz saimnieciskos līgumus administrācijas darba nodrošināšanai;

17.8. paraksta juridiskos un finanšu dokumentus pašvaldības administrācijas vārdā;

17.9. bez speciāla pilnvarojuma pārstāv pašvaldības administrāciju valsts pārvaldes institūcijās, attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām;

17.10. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem.

18. Izpilddirektora vietnieka prombūtnes laikā administrācijas darbu vada pašvaldības izpilddirektors.

III. Administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

18. Administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina administrācijas vadītājs. Administrācijas vadītājs ir atbildīgs par domes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

19. Administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājam ir tiesības dot rīkojumus administrācijas darbiniekiem un atcelt administrācijas pieņemtus nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus un rīkojumus, ja ārējos normatīvos aktos nav noteikts citādi.

20. Administrācijas pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt novada domē.

21. Novada pašvaldības domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par administrācijas darbu.

IV. Administrācijas, tās struktūrvienību izveidošana, reorganizācija, likvidācija

22. Lēmumu par pašvaldības administrācijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu pieņem dome, ņemot vērā pašvaldības izpilddirektora vietnieka priekšlikumus.