GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

Apstiprināta 26.11.2015. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 26, 5 .§

Grozījumi 26.05.2016. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 8, 27. §

Grozījumi 24.11.2016. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 16, 30. §

Grozījumi 27.04.2017. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 5, 19. §

Grozījumi 31.08.2017. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 12, 33. §

Grozījumi 29.11.2017. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 16, 35. §

Grozījumi 28.12.2017. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 17, 33. §

Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1.            Grāmatvedības politikas apraksts ir Gulbenes novada domes iekšējs normatīvais akts, kas nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldībā notiek attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu, notikumu un finanšu pārskata posteņu uzskaites, novērtēšanas un atspoguļošanas principi, metodes un noteikumi.

2.            Grāmatvedības politikas apraksts sagatavots, pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Gulbenes novada pašvaldības nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem budžeta un grāmatvedības jomā.

3.            Grāmatvedības politikas apraksts ir saistošs Gulbenes novada pašvaldības iestādēm (turpmāk - budžeta iestādes).

4.            Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu, par grāmatvedības darbības izvēli un grāmatvedības organizācijas izveidi, par pārskatu sagatavošanas pareizību, uzrādītās informācijas pilnīgumu un atbilstību grāmatvedības uzskaites datiem ir atbildīgs novada domes priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs organizē grāmatvedības kārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.            Grāmatvedības galvenie uzdevumi ir:

5.1.         nodrošināt informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai;

5.2.         nodrošināt kontroli par pašvaldības materiālo un finanšu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu;

5.3.         nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par pašvaldības saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli.

6.            Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi budžeta iestādes saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas iestādes mantas stāvoklī. Visi saimnieciskie darījumi apliecināmi ar attaisnojošiem dokumentiem un iegrāmatojami grāmatvedības reģistros. Grāmatvedība jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par pašvaldības finansiālo stāvokli un tā saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā, kā arī, lai varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, pilnīgu un precīzu attēlošanu elektroniskajos reģistros.

7.            Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt savlaicīgai, nozīmīgai, pilnīgai, salīdzināmai un patiesai. Grāmatvedībai jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem.

8.            Budžeta iestādes attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistri, inventarizācijas saraksti, finanšu un gada pārskati un grāmatvedības organizācijas dokumenti sistemātiski sakārtoti atbilstoši novada pašvaldības iestāžu lietu nomenklatūrai, un glabājas budžeta iestādes arhīvā, likuma „Par grāmatvedību” 10.pantā noteiktajos glabāšanas termiņos.

                Budžeta iestādei ir tiesības likuma „Par grāmatvedību” 10.panta pirmajā daļā minētos dokumentus pārvērst elektroniskā formā glabāšanai elektroniskajā vidē, ievērojot arhīvu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā publiskie dokumenti tiek pārvērsti elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē, pārvēršanas tehniskās prasības, kā arī kārtību, kādā glabājami iegūtie dokumenti un tiek iznīcināti pārvērstie publiskie dokumenti.

Elektroniskie dokumenti glabājas sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “ZZ Dats”  Resursu vadības un grāmatvedības uzskaites programmā G-VEDIS.

                Dokumentus izstrādā tā, lai visu tā glabāšanas laiku nodrošinātu dokumenta juridisko spēku un informatīvo funkciju, kā arī iespēju radīt dokumenta atvasinājumu.

2. Novada pašvaldības budžets

9.            Pašvaldības budžets katram saimnieciskajam gadam ietver visus pašvaldības (pašvaldības institūciju) iekasētos vai saņemtos ieņēmumus un aizņēmumus, kurus pašvaldība apropriē pašvaldības mērķiem.

10.          Novada pašvaldības budžetu izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldībām” un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, citus atbilstoši budžeta jomu regulējošus normatīvos aktus un Gulbenes novada pašvaldības „Kārtību par pašvaldības budžetu”.

11.          Novada pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tai nepieciešams ar likumu „Par pašvaldību budžetiem” noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti, nepārsniedzot līdzekļu daudzumu, kura kopsumma veido attiecīgā gada budžetā paredzētie ieņēmumi un iepriekšējā gada budžeta līdzekļu atlikums uz pārskata gada beigām.

12.          Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izlietošanas process ir atklāts. Pašvaldības budžeta projektam, budžetam un saimnieciskā gada pārskatam par pašvaldības budžeta izpildi atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantam jābūt publiski pieejamam pašvaldībā.

13.          Novada domes priekšsēdētājs atbild:

13.1.      par to, lai gadskārtējais pašvaldības budžets tiktu izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai novada domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas;

13.2.      par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību.

14.          Gadskārtējais pašvaldības budžets ir dokuments, kuru noformē un apstiprina kā pašvaldības saistošos noteikumus, un tas ietver:

14.1.      skaitlisku informāciju par budžeta ieņēmumiem atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” V nodaļā noteiktajiem ieņēmumu avotiem un Ministru kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

14.2.      datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai;

14.3.      katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta izdevumu klasifikācijai;

14.4.      informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai;

14.5.      informāciju par speciālajiem budžetiem;

14.6.      citu informāciju, kuru dome atzīst par nepieciešamu.

15.          Pašvaldības budžetā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Pašvaldības budžetu izstrādā atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi.

16.          Novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžetu sastāda saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. Pamatbudžets ir pašvaldības budžeta galvenā daļa, kas ietver visus pašvaldības ieņēmumus, kas paredzēti vispārējo izdevumu segšanai un nav iezīmēti īpašiem mērķiem, kā arī apropriācijas visiem pašvaldības izdevumiem, kurus paredzēts segt no pamatbudžeta līdzekļiem.

17.          Pašvaldība budžeta asignējumus var veikt vienīgi domes apstiprinātajā budžetā paredzētajiem mērķiem. Asignējumi nedrīkst pārsniegt budžetā noteiktos apjomus.

3. Finanšu pārskatu sagatavošanas vispārīgie principi

18.          Finanšu pārskatiem jābūt patiesiem, tiem jāsniedz skaidrs priekšstats par pašvaldības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un darbības rezultātu.

19.          Pārskatus sagatavojot jāievēro šādi principi:

19.1.      saskaņotības princips – pārskata gadā tiek izmantotas iepriekšējā gadā lietotās grāmatvedības un novērtēšanas metodes;

19.2.      uzkrāšanas princips – faktiskie ieņēmumi un izdevumi jānorāda, ņemot vērā to rašanās laiku. Neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma, jānorāda ar saimniecisko gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi. Bilancē var būt izdevumi un ieņēmumi, kas attiecas uz nākamo periodu;

19.3.      piesardzības princips – ieņēmumi jānorāda tikai tad, kad jau ir iegūti, bet izdevumi jāreģistrē tad, kad paredzama to iespējamība. Vērā tiek ņemtas visas vērtību samazinošās un nolietojuma summas;

19.4.      formas pakļaušanas saturam princips – saimnieciskie darījumi jāiegrāmato un jāatspoguļo finanšu pārskatos, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;

19.5.      būtiskuma princips – finanšu pārskatos jānorāda visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu;

19.6.      izmaksu princips – iegūtie līdzekļi sākotnēji jānorāda atbilstoši iegādes izmaksām.

20.          Finanšu informācijai ir jābūt saprotamai, atbilstīgai un ticamai.

Pārskatos sniegtās informācijas noderīgumu lietotājiem nosaka kvalitātes pazīmes – patiesums, salīdzināmība, nozīmīgums, saprotamība, pilnīgums. Informācija ir nozīmīga lietotājiem, ja tā ir saņemta laikus un to var izmantot, izvērtējot pagātnes, tagadnes vai nākotnes notikumus, apstiprinot iepriekšējos novērtējumus vai labojot tos. Informācija ir būtiska lietotājiem, ja tās nenorādīšana vai neprecīza norādīšana var ietekmēt gada pārskata lietotāju lēmumus, kuri pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju.

21.          Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts sniedz informāciju par gada pārskatu sagatavošanā izmantotajām finanšu pārskata posteņu novērtēšanas metodēm un grāmatvedības uzskaites principiem. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu pievieno (konsolidētajam) gada pārskatam.

22.          Pašvaldības konsolidēto pārskatu sagatavo, konsolidējot pašvaldības budžeta iestāžu pārskatus, ievērojot šīs grāmatvedības politikas 8.nodaļas nosacījumus par konsolidācijas pamatprincipiem..

23.          Budžeta iestādes, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pārskatus sagatavo un iesniedz elektroniski.

4. Grāmatvedības darba organizācija

24.  Gulbenes novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības nosaka Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums” 5., 6. un 7.punkts.

25.   Pašvaldības grāmatvedības uzskaite novadā ir centralizēta un to kārto Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa.

 

26.          Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa ir Gulbenes novada domes struktūrvienība un savā darbībā pakļauta novada domes izpilddirektoram.

27.          Finanšu un ekonomikas nodaļa organizē, vada un kontrolē novada pašvaldības grāmatvedības uzskaiti un kārtību, izstrādā un iesniedz apstiprināšanai iekšējos normatīvos aktus budžeta grāmatvedības jomā.

28.          Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja un galvenā grāmatveža prasības attiecībā uz nepieciešamo ziņu un dokumentu noformēšanas kārtību ir obligātas visiem budžeta iestādes struktūrvienību un pakļauto iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.

29.          Grāmatvedības uzskaiti pārvaldēs, iestādēs veic darbinieki, kas pakļauti pārvaldes, iestādes vadītājam, un metodiski pakļauti Finanšu un ekonomikas nodaļai.

30.          Finanšu un ekonomikas nodaļa, pārvalžu, iestāžu grāmatvedība savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, rīkojumus, novada domes lēmumus, novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora rīkojumus, novada pašvaldības nolikumu, grāmatvedības politiku, Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja un galvenā grāmatveža norādījumus, novada domes darba kārtības noteikumus un citus saistošos normatīvos aktus.

31.          Grāmatvedības uzskaiti kārto elektroniski sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZZ Dats” Resursu vadības un grāmatvedības uzskaites programmā G-VEDIS, nodrošinot visas grāmatvedības informācijas saglabāšanu arhīvā informācijas nesējos un likumā „Par grāmatvedību” 10.panta otrajā daļā noteikto datu glabāšanas laiku.

5. Grāmatvedības funkcijas un galvenie uzdevumi

32.          Grāmatvedības funkcijas:

32.1.      sastādīt novada pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus, tāmes, apkopot novada domes, pārvalžu, iestāžu datus un kontrolēt budžeta izpildi;

32.2.      veikt novada domes un pagasta pārvalžu, iestāžu grāmatvedības uzskaiti, apkopot grāmatvedības datus, veikt grāmatvedības kontroli, ievērojot Gulbenes novada domes „Kārtību par iekšējās grāmatvedības kontroles veikšanu”.

33.          Grāmatvedības galvenie uzdevumi budžeta uzskaitē:

33.1.      sagatavot pašvaldības budžetu un grozījumus;

33.2.      veikt budžeta iestāžu budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieņēmumu un izdevumu uzskaiti atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības un klasifikācijas jomā;

33.3.      nodrošināt kontroli par budžeta iestāžu uzturēšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu atbilstoši budžetā apstiprinātajām tāmēm un izmaiņām tajās;

33.4.      sekot, lai izpildei pieņemtie dokumenti būtu pareizi noformēti un atbildīgo personu akceptēti;

33.5.      sagatavot un iesniegt, normatīvo aktu noteiktā kārtībā, ziņojumus, pārskatus Valsts ieņēmumu dienestam;

33.6.      sastādīt, saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, novada domes, pārvalžu, iestāžu un pašvaldības konsolidēto mēneša un ceturkšņa pārskatus, un iesniegt Valsts kasei normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā;

33.7.      sagatavot un iesniegt novada domes, pārvalžu, iestāžu gada un pašvaldības konsolidēto gada pārskatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā;

33.8.      sagatavot un iesniegt, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, mēneša, ceturkšņa, gada pārskatus Valsts statistikas pārvaldei.

34.          Grāmatvedības galvenie uzdevumi grāmatvedības uzskaitē:

34.1.      kārtot grāmatvedības uzskaiti, ievērojot grāmatvedības un budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

34.2.      uzskaitīt naudas plūsmas darījumus atbilstoši budžeta klasifikācijai;

34.3.      aprēķināt un izmaksāt darba samaksu, darba nespējas pabalstus darbiniekiem, ieturēt un pārskaitīt nodokļus no šīm izmaksām;

34.4.      kārtot budžeta iestādes īpašumu un krājumu uzskaiti;

34.5.      kārtot norēķinus ar fiziskām un juridiskām personām par budžeta iestāžu saistībām un prasībām, ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kredītiestādēm un Valsts kasi;

34.6.      sniegt budžeta iestādes darbinieku pieprasīto informāciju par darba samaksu, nodokļiem, norēķinu kārtību, attaisnojuma dokumentu noformēšanu un citiem grāmatvedības jautājumiem.

35.          Grāmatvedības tiesības:

35.1.      prasīt no budžeta iestādes vadības darba tehnisko nodrošinājumu un iespēju celt darbinieku kvalifikāciju;

35.2.      pieprasīt un saņemt no budžeta iestādes pareizi noformētus pirmdokumentus - rīkojumus, darba uzskaites tabulas, preču pavadzīmes-rēķinus par iegādātajām materiālajām vērtībām, darba līgumus un pieņemšanas – nodošanas aktus par darbu izpildi, aktus par materiālu norakstīšanu, kuri kalpo par pamatu darba samaksas, saimniecisko operāciju uzskaitei, atbilstoši budžetā apstiprinātajām tāmēm.

6. Grāmatvedības organizācijas dokumenti

36.          Grāmatvedības uzskaite tiek kārtota saskaņā ar normatīvajos aktos grāmatvedības un budžeta jomā noteiktajām prasībām un Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites procedūrām.

37.          Grāmatvedība aptver visus Gulbenes novada pašvaldības saimnieciskos darījumus un nodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošanu pa pārskata periodiem.

38.          Pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu uzskaita vienā kopējā bilancē atbilstoši noteiktajam grāmatvedības kontu plānam, budžeta klasifikācijai.

39.          Grāmatvedības kontu plānu apstiprina novada domes priekšsēdētājs. Kontu plāns paredzēts ilglaicīgai lietošanai. Grozījumi vai papildinājumi tajā tiek izdarīti, tikai saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos.

40.          Grāmatvedības kontu plānu budžeta iestāde lieto, lai konsekventi uzskaitītu aktīvus, prasības, to izmaiņas un darījumus, kvalitatīvi sagatavotu pārskatus. Katrā kontā apvienoti pēc sava ekonomiskā satura vienveidīgi līdzekļi, to veidošanās avoti vai saimnieciskie procesi.

41.          Grāmatvedības kontu plāns veidots četru līdz septiņu zīmju sistēmā. Pirmās četras zīmes tiek noteiktas atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” norādītajai kontu plāna shēmai, kas tiek papildināta atkarībā no uzskaites detalizācijas pakāpes.

42.          Ar budžeta iestādes saimnieciskajiem darījumiem saistīto attaisnojuma dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju, apgrozību un citus lietvedības jautājumus grāmatvedībā nosaka dokumentu apgrozības shēma, kas ietver attaisnojuma dokumentu plūsmu saimniecisko darījumu sistēmās, šo dokumentu pārbaudes un apstrādes secību, izpildes termiņus, izpildītājus, iestādē sagatavoto attaisnojuma dokumentu eksemplāru skaitu, glabāšanas vietu, ilgumu un citu informāciju.

Grāmatvedības dokumentu apgrozības shēmu ar rīkojumu apstiprina novada domes priekšsēdētājs.

43.          Budžeta iestāde ievēro Gulbenes novada domes:

43.1.      „Kārtība par pašvaldības budžetu”;

43.2.      „Kārtība, kāda Gulbenes novada pašvaldības iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”;

43.3.      „Kārtība par projektu grāmatvedības uzskaiti”;

43.4.      „Kārtību par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu un uzskaiti Gulbenes novada pašvaldībā”;

43.5.      „Kārtība par Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”;

43.6.      „Kārtība par skaidrās naudas uzskaiti”;

43.7.      „Kārtība par nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti”;

43.8.      „Kārtība par reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaiti un norakstīšanu”,

43.9.      „Kārtība par iekšējās grāmatvedības kontroles veikšanu”;

43.10.    „Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldības iestādes sagatavo gada pārskatu”.

7. Inventarizācija

44.          Inventarizāciju veic, nosakot budžeta iestādes īpašuma vai lietojuma objektu apjomu dabā un salīdzinot ar debitoriem un kreditoriem prasījumu un saistību summas.

45.          Uzņēmuma īpašuma vai lietojuma objektu apjoma noteikšana dabā ietver šo objektu daudzuma, lietošanas ilguma un pilnvērtīguma (kvalitātes, derīguma) novērtēšanu ar vispārīgi izmantojamiem paņēmieniem (apskatot, saskaitot, nosverot, izmērot) vai, ja nepieciešams, ar speciāliem paņēmieniem (piemēram, ģeodēziskie mērījumi, veicot tehniskos aprēķinus, paraugu ķīmiskā analīze laboratorijās, pieaicināto ekspertu vērtējums, attiecīgu valsts reģistru, arī Meža valsts reģistra, aktualizētie dati). Minēto novērtēšanu piemēro budžeta iestādes īpašumā, valdījumā, turējumā vai glabājumā esošajām ķermeniskajām lietām (ilgtermiņa ieguldījumiem un apgrozāmajiem līdzekļiem, kā arī ārpusbilances aktīviem), arī tām, kas budžeta iestādei ir nodotas atbildīgā glabāšanā.

46.          Budžeta iestāde veicot inventarizāciju, salīdzina datus par to īpašumā vai valdījumā esošiem nekustamā īpašuma objektiem ar attiecīgu valsts reģistru aktualizētiem datiem.

47.          Nemateriālo ieguldījumu un citu bezķermenisko lietu, kā arī prasību un parādu (arī ārpusbilances posteņu) summas inventarizē, to apjomu pārbaudot saskaņā ar attiecīgajiem dokumentiem.

48.          Pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, pārrēķinot inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada beigu dienā.

49.          Vadītājs ir atbildīgs par inventarizācijām budžeta iestādē. Inventarizācijas komisijas personālsastāvs un inventarizācijas sākšanas un pabeigšanas termiņi tiek noteikti ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.

50.          Gada pārskata inventarizācijas norises kārtību nosaka Gulbenes novada domes „Kārtības, kādā Gulbenes novada pašvaldības iestādes sagatavo gada pārskatu” 2.nodaļā noteiktie nosacījumi.

8. Pārskata perioda slēguma uzskaite

51.          Grāmatvedības cikls ietver vairākus secīgus grāmatvedības darba posmus, kurus veicot iegūst finanšu pārskatus par attiecīgo pārskata periodu (mēnesi, ceturksni vai gadu). Pilns grāmatvedības cikls attiecas uz pārskata gadu, un tajā ir šādi galvenie grāmatvedības darba posmi:

51.1.      bilances kontu atvēršana;

51.2.      budžeta iestādes saimniecisko darījumu analīze un iegrāmatošana;

51.3.      kontu atlikumu aprēķināšana;

51.4.      kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšana;

51.5.      koriģējošo ierakstu iegrāmatošana;

51.6.      slēguma ierakstu iegrāmatošana;

51.7.      finanšu un budžeta izpildes pārskatu sagatavošana.

52.          Pārskata gads aptver 12 mēnešus un sakrīt ar kalendāro gadu.

53.          Pārskata gada laikā, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, izdara ierakstus grāmatvedības reģistros, galvenajā grāmatā, aprēķina kontu datu kopsummas.

54.          Pārskata perioda beigās budžeta iestāde apkopo grāmatvedības uzskaites informāciju no slēguma procesiem un darbībām, kā arī pārliecinās par visu grāmatvedības procedūru izpildi (pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma (amortizācijas) aprēķins un uzskaite; nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, finanšu ieguldījumu un krājumu vērtības samazinājuma aprēķins un uzskaite; inventarizācijas, valūtas kursu svārstību dēļ radušos ieņēmumu vai izdevumu aprēķins un uzskaite; uzkrāto ieņēmumu un izdevumu aprēķins un uzskaite; uzkrājumu aprēķins un uzskaite; aktīvu un saistību īstermiņa un ilgtermiņa daļas noteikšana un uzskaite; kontu slēgšana un pārskata gada rezultāta noteikšana un uzskaite).

55.          Pārskata perioda beigās slēdz visus pārskata gada ieņēmumu un izdevumu kontus atbilstoši budžeta veidiem un grāmato bilances pasīva kontā „Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts”.

56.          Grāmatojot pārskata gada rezultātu, bilances pasīva kontu „Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” slēdz tikai ar ieņēmumu un izdevumu kontiem.

57.          Nākamajā gadā konta „Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” atlikumu pārgrāmato uz bilances pasīva kontu „Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts”.

58.          Budžeta iestādes sagatavo un iesniedz gada pārskatu Finanšu un ekonomikas nodaļā.

59.          Finanšu un ekonomikas nodaļa nosaka budžeta iestāžu gada pārskata sagatavošanas kārtību un iesniegšanas termiņus.

60.          Konsolidējot budžeta iestāžu pārskatus, Finanšu un ekonomikas nodaļa sagatavo pašvaldības konsolidēto gada pārskatu.

61.          Konsolidācijā iekļauto budžeta iestāžu gada pārskatus sagatavo uz vienu un to pašu pārskata datumu, posteņu novērtēšanā lieto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus.

62.          Konsolidēto finanšu pārskatu un tā pielikumus sagatavo kā:

62.1.      budžeta iestāžu pārskatu kopsavilkumu (vienādo posteņu summēšanu) – Gulbenes novada pašvaldības kopsavilkums;

62.2.      konsolidācijas posteņu izklāstu (norāda( +/-) posteni un summu, kuru konsolidē) – Gulbenes novada pašvaldības konsolidācija;

62.3.      kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta datu summas pārskatu – Gulbenes novada pašvaldības konsolidētais.

63.          Pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā iekļauj finanšu pārskatu, vadības ziņojumu, apliecinājumu Valsts kasei (Finanšu ministrijai) par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu un zvērināta revidenta ziņojumu.

64.          Saskaņā ar „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu, pašvaldības konsolidēto gada pārskatu iesniedz Valsts kasei līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1.maijam saskaņā ar normatīvajos aktos par gada pārskatiem noteikto kārtību.

9. Noslēguma jautājumi

65.          Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 28.novembrī apstiprināto Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politiku (protokols Nr.18, 25.§).

66.          Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politika stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.