Drukāt

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonām (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”

Gulbenes novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Darba samaksa

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Gulbene novada domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka, klasificējot tā amatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās, nosakot amata saimi, līmeni un mēnešalgu grupu.

Skatīt Gulbenes novada domes 2018.gada 12.janvāra rīkojuma Nr.GND/3.5/18/12 1. pielikumu ...

Darbiniekam, pamatojoties uz darba izpildes novērtējumu un iestādes lielumu vai fiziskā darba veicējiem – uz darba izpildes novērtējumu un darba sarežģītību, piešķir vienu no trim kategorijām.

Skatīt Gulbenes novada domes 2018.gada 4.janvāra rīkojuma Nr.GND/3.5/18/7 1. pielikumu ...

Darbinieka konkrēto mēnešalgas lielumu nosaka saskaņā ar 2017.gada 16.janvāra Gulbenes novada domes rīkojumu Nr.GND/3.5/17/11 „Par Gulbenes novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku novērtēšanas kārtību”.

Gulbenes novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā tiek norādīts katra amata nosaukums, amata saime, līmenis, vienādo amatu skaits.

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Gulbenes novada pašvaldībā

Informācija par iespējamām piemaksām, prēmijām un naudas balvām

N.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs

(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Prēmija

Nav paredzēts

 

2.

Piemaksa kompetentāko darbinieku, izņemot fiziskā darba veicējus, motivēšanai

Līdz 40 % no mēneša algas

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 7.7. punkts.

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, ņemot vērā konkrētā darbinieka ieguldījumu attiecīgās iestādes mērķu sasniegšanā.

3.

Motivējošā piemaksa vai naudas balva (viena no) pēc ikgadējās darbinieka kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas

Līdz 40 % no mēneša algas, vienu reizi gadā

Gulbenes novada domes 2017.gada 16.janvāra rīkojums Nr.GND/3.5/17/11  27.punkts.

Kritēriji:

1) novērtējuma vidējais punktu skaits no 8,5 līdz 10,0 – 40%;

2) novērtējuma vidējais punktu skaits no 6,5 līdz 8,4 – 30%;;

3) novērtējuma vidējais punktu skaits no 5,0 līdz 6,4 – 20%;

4.

Piemaksa, ja darbinieks papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus 

Līdz 30 % no mēneša algas

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 7.1., 7.2., 7.3.punkti.

Gulbenes novada domes 2017.gada 24.janvāra rīkojums Nr.GND/3.5/17/21 “Par piemaksu piešķiršanas kārtību”

Ne vairāk kā 2 darbiniekiem.

Kritēriji:

1) 30% apmērā, ja darbinieks nodrošina aizvietojamā darbinieka pienākumu/darbu veikšanu pilnībā, ir tiesīgs un kompetents patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus aizvietojamā darbinieka vietā;

2) 25% apmērā, ja darbinieks nodrošina aizvietojamā darbinieka pienākumu/darbu veikšanu, ir kompetents patstāvīgi pieņemt lēmumus aizvietojamā darbinieka vietā;

3) 20% apmērā, ja darbinieks veic aizvietojamā darbinieka pienākumu/darbu, bet lēmumu pieņemšanai aizvietojamā darbinieka pienākumu/darbu kompetences jautājumos nepieciešama cita speciālista (vadītāja) palīdzība;

4) 15% apmērā, ja darbinieks veic aizvietojamā darbinieka pienākumus epizodiski un ierobežotā apjomā;

5) 10% apmērā, ja darbinieks veic koordinatora funkciju, reģistrē aizvietojamā darbinieka pienākumu/darba jautājumus un veic aizvietojamā darbinieka pienākumus/darbu īpašas nepieciešamības gadījumos.

6) 30 % apmērā par vakanta amata darba pienākumu pildīšanu

5.

Piemaksa komisiju, darba grupu locekļiem

Līdz 30 % vienu reizi gadā

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 7.6. punkts.

Ja darbs attiecīgajā komisijā, darba grupā neietilpst darbinieka pastāvīgajā amata (darba) pienākumos

6.

Naudas balva darbiniekam svarīgu dzīves notikumu gadījumā

Līdz 100% no noteiktās mēnešalgas

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 11.1.5. punkts.

Gulbenes novada domes 2017.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.GND/3.5/17/154 “Par Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 11.1.5. punkta piemērošanu” 1.1. punkts; 1.2. pukts; 1.3. punkts; 1.4. punkts.

1. Svarīgs notikums - dzīves jubileja:

1.1. 50 gados – 107,00 euro;

1.2. 55 gados – 117,00 euro;

1.3. 60 gados – 127,00 euro;

1.4. 65 gados – 137,00 euro;

1.5. 70 gados – 147,00 euro.

2. Svarīgs notikums - bērna piedzimšana 150,00 euro;

3. Svarīgs notikums - laulības reģistrācija 100,00 euro;

4. Svarīgs notikums - pensijas vecuma sasniegšana (darbiniekam piešķir naudas balvu, ja tiek pārtrauktas darba attiecības):

4.1. līdz 100 % no noteiktās mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldībā nostrādājis 10 un vairāk gadus;

4.2. līdz 50 % no noteiktās mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldībā nostrādājis no 5 līdz 10 gadiem.

7.

Naudas balva darbiniekam svarīgu notikumu gadījumā – ārpus novada  iegūtas balvas, goda tituli, apbalvojumi

100,00 euro

29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 11.1.5. punkts.

Gulbenes novada domes 2017.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.GND/3.5/17/154 “Par Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 11.1.5. punkta piemērošanu” 1.5. punkts.

Ārpus novada  iegūtas balvas, goda tituli, apbalvojumi, popularizējot novadu un veicinot tā attīstību – darbiniekam piešķir naudas balvu 100,00 euro apmērā.

8.

Naudas balva iestādei svarīgu notikumu gadījumā

Līdz 30 % no darbinieka mēnešalgas

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 11.1.5. punkts.

Gulbenes novada domes 2017.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.GND/3.5/17/154 “Par Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 11.1.5. punkta piemērošanu” 2.punkts, 3.punkts.

Kritēriji:

1) Gulbenes novada domes vai tās iestādes dibināšanas gadadiena, valsts svētki 4.maijs un 18.novembris un darbinieka personīgais ieguldījums iestādes mērķu sasniegšanā;

2) pašvaldības apbalvojuma saņemšana (Atzinības raksts, Goda diploms) atbilstoši apbalvojuma nozīmīgumam.

 

Informācija par iespējamām sociālajām garantijām

N.p.k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Mācību izdevumu kompensācija

25 % apmērā no mācību maksas, bet ne vairāk kā 570,00 euro gadā

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 9.1. punkts.

2.

Kvalifikācijas celšanas izdevumi

 

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 9.2. punkts

3.

Pabalsts darbiniekam, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam

Līdz 50 % no mēnešalgas vienu reizi kalendārajā gadā

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 11.1.6. punkts

4.

Atvaļinājuma pabalsts

Līdz 50 % apmērā no mēnešalgas

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 8.5. punkts, Gulbenes novada domes 2017.gada 16.janvāra rīkojums Nr.GND/3.5/17/11  25.punkts.

Kritēriji:

1. nodarbinātības nepārtraukts ilgums pašvaldības institūcijās (maksimālais īpatsvars - 45 % no mēnešalgas):

1.1. 37 % apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldības institūcijās bijis nodarbināts mazāk nekā 3 (trīs) gadus;

1.2.               39 % apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldības institūcijās bijis nodarbināts no 3 (trīs) līdz 5 (pieciem) gadiem;

1.3.               41 % apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldības institūcijās bijis nodarbināts no 5 (pieciem) līdz 10 (desmit) gadiem;

1.4.               43 % apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldības institūcijās bijis nodarbināts no 10 (desmit) līdz 15 (piecpadsmit) gadiem;

1.5.               45 % apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldības institūcijās bijis nodarbināts no 15 (piecpadsmit) un vairāk gadiem. 

2. Darba izpildes rezultāts un darbinieka sasniegumi novada attīstības veicināšanā - līdz 5 %:

2.1.               ja darbinieka novērtējuma vidējais punktu skaits ir no 8,5 līdz 10,0 – 5 % no mēnešalgas;

2.2.               ja darbinieka novērtējuma vidējais punktu skaits ir no 6,5 līdz 8,4 – 4 % no mēnešalgas;

2.3.               ja darbinieka novērtējuma vidējais punktu skaits ir no 5,0 līdz 6,4 – 3 % no mēnešalgas.

5.

Redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācija

Līdz 25 euro

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 11.1.7.5. punkts

2002.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.343 „darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 12.punkts

Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka nepieciešami amata pienākumu veikšanai

6.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

Vienas minimālā mēneša algas apmērā

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 8.1. punkts

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteiktajā pabalsta piešķiršanas kārtībā.

7.

Veselības apdrošināšana

Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot gadā 145,00 euro darbiniekiem, 170,00 euro deputātiem

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 3.7.6. punkts un 9.5. punkts

9.5. punkts attiecas tikai uz darbiniekiem (amatpersonām), kuri veicot darba (amata, dienesta)  pienākumus ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) (saraksts apstiprināts nolikuma 2.pielikumā).

8.

Atlaišanas pabalsts

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma noteiktajā apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta noteiktajā apmērā

9.

Papildus atvaļinājuma dienas

Līdz 10 darba dienām

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 10.4. punkts

Kritēriji:

1) nepārtraukta nodarbinātība pašvaldības institūcijās par 3-5 nostrādātiem gadiem 1 darba diena;

2) nepārtraukta nodarbinātība pašvaldības institūcijās par 5-10 nostrādātiem gadiem 2 darba dienas;

3) nepārtraukta nodarbinātība pašvaldības institūcijās par 10-15 nostrādātiem gadiem 3 darba dienas;

4) nepārtraukta nodarbinātība pašvaldības institūcijās par 15 un vairāk nostrādātiem gadiem 4 darba dienas;

5) darbinieka darbības un tās rezultātu novērtējums iepriekšējā periodā, darbinieka darba izpildes intensitāte un atbildības pakāpe domes izpilddirektoram, domes administrācijas nodaļu vadītājiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem – līdz 6 darba dienām, domes administrācijas darbiniekiem līdz 4 darba dienām, pašvaldības iestāžu darbiniekiem līdz 2 darba dienām

10.

Piešķirta apmaksāta brīvdiena

1 brīvdiena

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 11.1.2 un 11.1.4. punkti

1) viena apmaksāta brīvdiena 1.septembrī, ja bērns uzsāk skolas gaitas 1.-4.klasē;

2) viena apmaksāta brīvdiena izlaiduma dienā, ja darbinieks pats vai bērns absolvē izglītības iestādi

11.

Piešķirtas 3 apmaksātas brīvdienas

3 brīvdienas 

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 11.1.3. punkts

Darbinieks stājas laulībā

12.

Darba dienas ilguma saīsināšana pirms svētku dienām

Darba dienas ilgums tiek saīsināts par divām stundām.

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 11.1.1. punkts.

13.

Pabalsts darbinieka bojāejas gadījumā, ja tas saistīts ar tiešo darba pienākumu veikšanu un darbinieks pats nav vainojams tajā

Valstī noteiktās 15 minimālās algas apmērā

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 8.4. punkts

Pabalstu saņem neatraidāmie mantinieki

14.

Pabalsts darbinieka nāves gadījumā

Darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 8.2. punkts.

Izmaksā ģimenes loceklim vai personai, kas uzņēmusies darbinieka apbedīšanu

15.

Speciālā piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku

Līdz 20% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumi Nr.8 „Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 7.9. punkts.

Attiecas tikai uz Sveķu internātpamatskolas darbiniekiem. Piemaksas apmēru nosaka Sveķu internātpamatskolas direktors, ņemot vērā valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu apmēru un amatu sarakstu nolikuma 4.pielikumā.

 

Informē Daiga Muktupāvela,
Gulbenes novada domes vecākā personāla speciāliste