Kārtība metodiskā darba organizācijai Gulbenes novadā

Izdots, pamatojoties uz
Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 24.punktu

Apstiprināta ar 2011.gada 21.septembra Gulbenes novada domes izpilddirektora rīkojumu Nr.GND/3-5/11/281

1. Kārtība metodiskā darba organizācijai Gulbenes novadā (turpmāk tekstā - kārtība) nosaka metodiskās darbības pamatprincipus.

2. Metodiskā darba mērķis ir paaugstināt pedagoģiskā procesa kvalitāti.

3. Metodiskā darba uzdevumi:

3.1. nodrošināt teorētisku un praktisku atbalstu pedagogiem,

3.2 veicināt pedagogu pašanalīzes un pašvērtējuma iemaņu nostiprināšanos.

4. Metodiskā darba vadību novadā nodrošina Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas metodisko centru, Inovatīvās pieredzes skolu (Lizuma vidusskola) un metodisko apvienību vadītājiem (skat. pielikumā).

5. Gulbenes izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķi:

5.1 nodrošina metodiskā darba vadību novadā, izstrādā metodiskā darba prioritātes;

5.2. organizē valsts pārbaudes darbu, diagnosticējošo darbu norisi, apkopo un analizē rezultātus novadā;

5.3. koordinē mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus un citas aktivitātes mācību priekšmetos;

5.4. organizē un koordinē pedagogu tālākizglītības pasākumus un labākās pieredzes popularizēšanu;

5.5. koordinē izglītības iestāžu administrācijas, klašu audzinātāju, interešu izglītības, speciālās izglītības, sporta, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodisko darbu;

5.6. informē izglītības iestādes par aktualitātēm izglītībā;

5.7. sniedz konsultācijas un atbalstu pedagogiem savas kompetences ietvaros.

6. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas metodiskais centrs:

6.1. nodrošina metodisku palīdzību izglītības procesa organizēšanā novada izglītības iestādēm un pedagogiem;

6.2. nodrošina ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību novada skolēniem un skolotājiem;

6.3. organizē novada skolēnu un pedagogu sadarbību zinātniski pētnieciskās darbības jomā;

6.4. piedāvā novada izglītības iestāžu pedagogiem tālākizglītības pasākumus;

6.5. organizē konferences, seminārus, izstādes un citas izglītības aktivitātes, lai popularizētu skolvadības un pedagoģisko pieredzi;

6.6. mācību gada beigās sniedz pārskatu Izglītības, kultūras un sporta nodaļai par metodiskā centra darbu.

7. Metodisko apvienību vadītāji:

7.1. veicina Metodiskajā apvienībā esošo pedagogu profesionālo zināšanu pilnveidi, nodrošina profesionālās informācijas apriti, individuālās konsultācijas;

7.2. Metodiskajā apvienībā plāno un realizē pasākumus mācību priekšmetu standarta un citu normatīvo dokumentu pārzināšanai un izpratnei;

7.3. izvērtē valsts pārbaudes darba rezultātus, sniedz ieteikumus pedagogiem trūkumu novēršanai mācību procesā;

7.4. organizē pasākumus skolēnu intereses veicināšanai par mācību priekšmetiem plānotā finansējuma ietvaros;

7.5. sadarbībā ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas metodisko centru piedalās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izvērtēšanā;

7.6. organizē pārbaudes un olimpiāžu darbu vērtēšanu novadā;

7.7. mācību gada beigās sniedz pārskatu Izglītības, kultūras un sporta nodaļai par izvirzīto metodiskā darba uzdevumu īstenošanu.

8. Inovatīvās pieredzes skola:

8.1. iesaista novada skolu dabaszinātņu un matemātikas skolotājus profesionālajā pilnveidē;

8.2. nodrošina praktiskas nodarbības novada skolu pedagogiem mācību stundu plānošanā, īstenošanā un analīzē;

8.3. piedāvā apmācību novada skolu pedagogiem projekta atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošanā;

8.4. organizē pasākumus skolēnu intereses veicināšanai par eksaktajām zinātnēm, iesaistot uzņēmējus, zinātniekus un citus apkārtējās kopienas pārstāvjus (ne mazāk kā reizi semestrī);

8.5. vienu reizi semestrī sniedz pārskatu pašvaldībai par izvirzīto uzdevumu izpildi.

9. Metodiskā darba finansēšanas avoti ir valsts budžeta mērķdotācija un pašvaldības budžeta līdzekļi.

10. Kārtību apstiprina Gulbenes novada domes izpilddirektors.

11. Grozījumus kārtībā veic pēc Izglītības, kultūras un sporta nodaļas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas metodiskā centra, Inovatīvās pieredzes skolas darbinieku un metodisko apvienību vadītāju priekšlikumiem.

Pielikumi

metogr

IKSN metodiķu darba uzdevumi

 • Nodrošināt metodiskā darba vadību novadā, noteikt metodiskā darba prioritātes.
 • Organizēt valsts pārbaudes darbu , diagnosticējošo darbu norisi, apkopot un analizēt rezultātus novadā.
 • Koordinēt mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un citu aktivitāšu norisi, apkopot un analizēt rezultātus.
 • Organizēt un koordinēt pedagogu tālākizglītības pasākumus un labākās pieredzes popularizēšanu.
 • Informēt izglītības iestādes par aktualitātēm izglītībā.
 • Sniegt konsultācijas un atbalstu pedagogiem savas kompetences ietvaros.

GNVĢ metodiskā centra uzdevumi

 • Nodrošināt metodisku palīdzību izglītības procesa organizēšanā novada izglītības iestādēm un pedagogiem.
 • Nodrošināt ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību novada skolēniem un skolotājiem.
 • Organizēt novada skolēnu un pedagogu sadarbību zinātniski pētnieciskās darbības jomā.
 • Piedāvāt novada izglītības iestāžu pedagogiem tālākizglītības pasākumus.
 • Organizēt konferences, seminārus, izstādes un citas izglītības aktivitātes, lai popularizētu skolvadības un pedagoģisko pieredzi.
 • Mācību gada beigās sniegt pārskatu Izglītības, kultūras un sporta nodaļai par metodiskā centra darbu.

MA vadītāju darba uzdevumi

 • Veicināt Metodiskajā apvienībā esošo pedagogu profesionālo zināšanu pilnveidi, nodrošināt profesionālās informācijas apriti, individuālās konsultācijas.
 • Metodiskajā apvienībā plānot un realizēt pasākumus mācību priekšmeta standarta un citu normatīvo dokumentu pārzināšanai un izpratnei.
 • Izvērtēt valsts pārbaudes darbu rezultātus, sniegt ieteikumus pedagogiem trūkumu novēršanai mācību procesā.
 • Organizēt pasākumus skolēnu intereses veicināšanai par mācību priekšmetiem plānotā finansējuma ietvaros.
 • Sadarbībā ar GNVĢ metodisko centru piedalīties skolēnu ZPD izvērtēšanā.
 • Organizēt pārbaudes darbu un olimpiāžu darbu vērtēšanu novadā.
 • Mācību gada beigās sniegt pārskatu IKSN par izvirzīto metodiskā darba uzdevumu īstenošanu.

Inovatīvās pieredzes skolas (Lizuma vidusskolas) uzdevumi

 • Iesaistīt novada skolu dabaszinātņu un matemātikas skolotājus profesionālajā pilnveidē.
 • Nodrošināt praktiskas nodarbības novada skolu pedagogiem mācību stundu plānošanā, īstenošanā un analīzē.
 • Piedāvāt apmācību novada skolu pedagogiem projekta atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošanā.
 • Organizēt pasākumus skolēnu intereses veicināšanai par eksaktajām zinātnēm, iesaistot uzņēmējus, zinātniekus un citus apkārtējās kopienas pārstāvjus (ne mazāk kā reizi semestrī.)
 • Vienu reizi semestrī sniegt pārskatu pašvaldībai par izvirzīto uzdevumu izpildi.