Drukāt

Apstiprināts

2013. gada 28. marta domes sēdē Nr. 4, 32. §

Grozījumi

2014. gada 27. februāra domes sēdē Nr. 3, 42. §
2014. gada 24. jūlija domes sēdē Nr. 15, 8. §
2015. gada 23. decembra domes sēdē Nr. 27, 56. §
2016. gada 27. oktobra domes sēdē Nr. 14, 8. §
2017. gada 29. novembra domes sēdē Nr. 16, 7. §

Gulbenes novada konkursa „Gada skolotājs” nolikums

1.         Konkursa mērķis

Konkursa „Gada skolotājs” (turpmāk tekstā – konkurss) mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā.

2.         Konkursa organizatori

Konkursu organizē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa (turpmāk tekstā – Nodaļa) sadarbībā ar Gulbenes novada izglītības iestādēm.

3.         Konkursa nominācijas

3.1.      Konkursa laureātiem balvu  piešķir šādās nominācijās:

3.1.1.   par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem (valsts pārbaudes darbu rezultāti; zinātniski pētniecisko darbu, mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti reģiona, valsts un starptautiskā līmenī, izglītojamo mācīšanās motivēšanas daudzveidība, projekti u.c.);

3.1.2.   par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību un audzināšanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem u.c.);

3.1.3.   par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību (inovācijas izglītības darba vadībā, projektu vadība, sadarbība dažādos līmeņos, pieredzes popularizēšana u.c.), (izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki, metodiķi);

3.1.4.   par veiksmīgāko pedagoga debiju (iniciatīva, spēja aizraut, ieinteresēt, motivēt skolēnus, inovācijas u.c.) (pedagogi, kuru darba stāžs nepārsniedz 3 gadus);

3.1.5. par ieguldījumu darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām (pasākumu, metožu pielietojums mācību, audzināšanas un interešu izglītības darbā, mācību materiālu izstrāde, individuālo izglītības plānu izstrāde un īstenošana, pieredzes popularizēšana, sasniegumi).

3.2.      Nodaļa nosauc pedagogu nominācijai „Gada skolotājs”.

3.3.      Konkursa organizatori var piešķirt vienu nomināciju, kas nav minēta nolikuma 3.1. punktā.

4.         Konkursa organizēšana

4.1.      Nodaļa izsludina konkursu Gulbenes novada mājas lapā www.gulbene.lv, izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas” un informē izglītības iestādes par pedagogu pieteikšanu apbalvošanai līdz katra gada 5.oktobrim.

4.2.      Izglītības iestāde dalībai konkursā var pieteikt (izglītības iestādes noteiktā kārtībā):

4.2.1.   vienu pretendentu, ja iestādē strādā mazāk kā 25 pedagogi;

4.2.2.   divus pretendentus, ja iestādē strādā vairāk kā 25 pedagogi.

4.3.      Piesakot pretendentu konkursam, izglītības iestāde iesniedz pieteikumu (veidlapa – pielikumā), kuru parakstījis iestādes padomes priekšsēdētājs.

4.4.      Pedagogs balvu var saņemt vienu reizi 5 gados.

4.5.      Nominācijai par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību var pieteikt arī Nodaļa, izglītības iestāžu vadītāju padome.

4.6.      Pieteikumi iesniedzami rakstiski un elektroniskā formā nodaļā līdz kārtējā gada 5.novembrim.

5.         Vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana

5.1.      Iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu izskata un lēmumu pieņem Nodaļas izveidota un novada domes izpilddirektora apstiprināta apbalvošanas komisija (turpmāk – Komisija) ar vienkāršu balsu vairākumu ne vēlāk kā līdz katra gada 30.novembrim.

5.2.      Komisija, pēc kandidātu izvērtēšanas, apbalvošanai katrā nominācijā izvirza ne vairāk kā vienu pedagogu. Balsīm daloties, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

5.3.      Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti tradicionālajā pedagogu pasākumā decembra mēnesī.

5.4.      Konkursa uzvarētājiem pasniedz Gulbenes novada domes Pateicības rakstu un naudas balvu līdz EUR 300.

5.5.       /izslēgts/.

5.6.       /izslēgts/.

5.7.      Konkursa uzvarētājiem ir pienākums dalīties pieredzē ar kolēģiem novadā.

Pielikums