Noteikumi Nr,1

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

APSTIPRINĀTI

2014.gada 27.marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.5, 5.§)

GROZĪJUMI

2016.gada 25.augusta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.12, 8.§)

 

1.            Vispārīgie noteikumi

1.1.            Noteikumi „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzņem bērnus Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – iestāde).

1.2.         Vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki) var reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei šādās iestādēs:

1.2.1. Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē (juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401);

1.2.2. Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” (juridiskā adrese: Bērzu iela 4A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401);

1.2.3. Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” (juridiskā adrese: Nākotnes iela 4, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401);

1.2.4. Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē „Kamenīte” (juridiskā adrese: Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412);

1.2.5. Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē (juridiskā adrese: Stāķi 21, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417);

1.2.6. Litenes pirmsskolas izglītības iestādē (juridiskā adrese: „Brīnumi”, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405);

1.2.7. Rankas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” (juridiskā adrese: „Ābelīte”, Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416);

1.2.8. Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” (juridiskā adrese: „Pienenīte”, Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV – 4420);

1.2.9. Lizuma vidusskolā (juridiskā adrese: „Pils”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425);

1.2.10. Daukstes pamatskolā (juridiskā adrese: „Daukstes pamatskola”, Daukstes, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429);

1.2.11. Druvienas pamatskolā (juridiskā adrese: „Pamatskola”, Druviena, Druvienas pag., Gulbenes nov., LV-4426);

1.2.12. Galgauskas pamatskolā (juridiskā adrese: Galgauskas pamatskola, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV- 44280);

1.2.13. K.Valdemāra pamatskolā (juridiskā adrese: Vienības iela 6, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov. LV-4409);

1.2.14. Stāmerienas pamatskolā (juridiskā adrese: „Stāmerienas pamatskola”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406);

1.2.15. Tirzas pamatskolā (juridiskā adrese: „Tirzas pamatskola”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424).

1.3.         Vecums, no kura bērns tiek uzņemts iestādē nosaka iestādes nolikums.

1.4.         Bērnus, kuri nav apmeklējuši iestādi līdz 5 gadu vecumam, vecāki iestādē piesaka kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit 5 gadi. Šiem bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguve tiek nodrošināta iestādē, kurā ir brīvas vietas.

1.5.         Bērnus ar speciālām vajadzībām, pamatojoties uz Gulbenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu, uzņem iestādē, ja tā īsteno atbilstošu speciālās izglītības programmu.

1.6.         Ilgstoši slimojošu bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei vecāki, sadarbībā ar iestādi, var organizēt mājās, pamatojoties uz pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

1.7.         Ja vecāki vēlas bērnam saīsināt vai pagarināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi par vienu gadu, tad vecāki līdz attiecīgā gada 31.maijam iesniedz iestādē iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

1.8.         Vecākiem ir tiesības mainīt iestādi par to rakstveidā informējot iestādes vadītāju.

1.9.         Izglītojamo skaitu iestādes grupās nosaka Gulbenes novada dome (turpmāk – pašvaldība).

2.            Bērnu reģistrācija iestādē

2.1.         Vecāki bērnus iestādē var reģistrēt visa gada garumā.

2.2.         Vecākiem ir tiesības reģistrēt bērnu tikai vienā iestādē.

2.3.         Reģistrējot bērnu iestādē, vecāki, uzrādot bērna dzimšanas apliecību, iestādes vadītājam iesniedz iesniegumu par bērna reģistrāciju iestādē (turpmāk – pieprasījums) (pielikums Nr.1).

2.4.         Bērna aizbildnis uzrāda dokumentu, kas apliecina aizbildniecības nodibināšanas faktu.

2.5.         Iestāde 7 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, pieprasījuma iesniedzējam Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā paziņo par piedāvājumu uzņemt bērnu konkrētajā iestādes grupā, vai argumentētu atteikumu par atteikumu uzņemšanai, kā arī norāda, kādā gadījumā pieteikums tiks anulēts.

2.6.         Pieprasījumu iestādē reģistrē pēc to saņemšanas datuma un uzglabā vienu gadu, vai līdz bērna uzņemšanai iestādē.

2.7.         Ja bērnu nav iespējams uzņemt konkrētajā iestādē pieprasījumā norādītajā laikā, iestāde informē vecākus par iespēju pieprasījumu iesniegt kādā citā iestādē.

2.8.         Vecākam ir tiesības mainīt pieprasījumā norādīto vēlamo iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, iesniedzot argumentētu iesniegumu attiecīgās iestādes vadītājam.

2.9.         Vecāku pienākums ir informēt iestādi par dzīvesvietas un saziņas līdzekļu (tālruņa numura, e-pasta adreses) maiņu, bērna saslimšanu, būtiskām vispārējās attīstības un veselības stāvokļa izmaiņām.

3.            Izglītojamo uzņemšana un atskaitīšanas kārtība iestādē

3.1.         Iestāžu vadītājiem, komplektējot grupas, jāievēro Vispārējās izglītības likums, šie noteikumi un citi tiesību akti.

3.2.         Grupu komplektācija iestādēs notiek līdz 31.augustam. Izglītības programmas apguve sākas kārtējā gada 1.septembrī.

3.3.         Vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms bērns sāk apmeklēt iestādi, jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu iestādē (pielikums Nr.2).

3.4.         Bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u) vecākiem jāiesniedz bērnam uzsākot apmeklēt iestādi.

3.5.         Vecākiem neievērojot 3.3. punkta prasības, pieteikums par bērna reģistrāciju iestādē tiek anulēts. Iestāde piedāvā vietu nākošajam reģistrētajam bērnam.

3.6.         Komplektējot grupas iestādēs, ārpus pieprasījuma iesniegšanas secības uzņem:

3.6.2.     bērnus, par kuriem ir lēmums par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē;

3.6.3.     bērnus, kuru brāļi vai māsas apgūst pirmsskolas izglītības programmu attiecīgajā iestādē;

3.6.4.     attiecīgās iestādes darbinieku bērnus;

3.6.5.     citos gadījumos, kurus nosaka tiesību akti.

3.7.         Bērna uzņemšanu iestādē noformē ar iestādes vadītāja rīkojumu norādot programmu, kuru bērns apgūs un laiku, no kura bērns iestādi uzsāks apmeklēt.

3.8.         Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādē, nodrošina vecākiem iespēju iepazīties ar šādiem iestādes dokumentiem:

3.8.1.         Iestādes reģistrācijas apliecību;

3.8.2.         Iestādes nolikumu;

3.8.3.         Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;

3.8.4.         Iestādes izglītības programmu.

3.9.         Iestādes vadītājs pēc rīkojuma izdošanas noslēdz ar vecākiem līgumu/vienošanos par bērna uzturēšanās, izglītošanas un ēdināšanas pakalpojumiem iestādē.

3.10.      Ja mācību gada laikā atbrīvojas vieta kādā no iestādes grupām, par to iestāde paziņo vecākam pieprasījumu reģistrācijas kārtībā.

3.11.      Ja iestādē uzņemts bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē iestādi laikā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kurā norāda laiku, uz kādu bērns pārtrauc apmeklēt konkrēto iestādi, pamatojumu un/vai pedagoģiski - medicīniskās komisijas atzinumu. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāms bērna veselības stāvoklis vai karantīnas laiks, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa vai vecāku slimība, vecāku atvaļinājums, mātes pirms un pēcdzemdību atvaļinājums, par kuru vecāki rakstiski informē iestādes vadītāju. Iepriekš minētais nosacījums neattiecas uz obligātā izglītības vecuma bērniem.

3.12.      Bērnu atskaita no iestādes ar iestādes vadītāja rīkojumu šādos gadījumos:

3.12.1.     pēc vecāku iniciatīvas (saņemot iesniegumu);

3.12..2.     bērnam beidzot piecgadīgo un sešgadīgo bērna obligātās sagatavošanas programmas apguvi;

3.12.3.     pēc medicīniski – pedagoģiskās komisijas slēdziena par bērna veselības stāvokli, kas nepieļauj iestādes apmeklēšanu;

3.12.4.     ja bērns bez attaisnojoša iemesla 1 mēnesi nav apmeklējis iestādi;

3.12.5.     ja netiek veikta maksa par bērna ēdināšanu.

3.13.     Apakšpunktos 3.12.4. un 3.12.5. minētie nosacījumi neattiecas uz obligātā izglītības vecuma bērniem.

Noslēguma jautājumi

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Gulbenes novada domes 2010.gada 22.jūlija noteikumi „Izglītojamo uzņemšanas kārtība Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināti Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 17.§)

1.pielikums "Iesniegums par bērna reģistrāciju iestādē"

2.pielikums "Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē/izglītības iestādes pirmsskolas grupā"

Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli.