GULBENES NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS

Apstiprināts 2014.gada 27.marta Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.5.6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti bērnu un jauniešu vasaras nometņu (turpmāk – nometne) projektu pieteikumi konkursam (turpmāk – konkurss), lai pretendētu uz finansiālu atbalstu nometņu organizēšanai.

1.2. Konkursu organizē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa (turpmāk – nodaļa).

1.3. Informācija par konkursu tiek publicēta Gulbenes novada domes ( turpmāk – dome) mājas lapā www.gulbene.lv

1.4. Nometnes tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām.

2. MĒRĶI UN UZDEVUMI

2.1. Veicināt un finansiāli atbalstīt iniciatīvas bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika organizēšanai vasaras periodā.

2.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un individuālās pašizpausmes.

2.3. Sekmēt nometņu darbības kvalitāti.

2.4. Atbalstīt jauniešu brīvprātīgo darbu novadā.

3. DALĪBNIEKI

3.1. Nometņu dalībnieki vismaz 2/3 no konkrētās nometnes dalībnieku skaita ir Gulbenes novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7-18 gadiem.

3.2. Nometnes dalībnieku skaits no citiem novadiem - ieteicams ne vairāk kā 1/3 no visu konkrētās nometnes dalībnieku skaita.

4.NOMETNES PROJEKTA NOTEIKUMI

4.1. Nometņu norises laiks - konkrētā gada jūnijs, jūlijs vai augusts.

4.2. Nometnes ilgums - ne mazāk kā 5 dienas.

4.3. Minimālais aktivitāšu laiks dienā - ne mazāk kā 6 astronomiskās stundas.

4.4. Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnē - 15 dalībnieki.

4.5.Nometnes projekta pieteicējs ir fiziska vai juridiska persona, kura atbilst 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām.

4.6. Nometņu konkursu nodaļa izsludina, publicējot to domes mājas lapā: www.gulbene.lv līdz 1.aprīlim. Nodaļa var noteikt prioritātes konkrētajam gadam.

5. NOMETŅU FINANSĒJUMS

5.1. Nometņu kopējais finansējums tiek noteikts, apstiprinot pašvaldības kārtējā gada budžetu.

5.2. Minimālais finansējums pedagogu darba algām vienai nometnei ir 500 euro bez darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

5.3. Nometnes vadītājs nometnes darbiniekiem sagatavo uzņēmuma līgumus un iesniedz domei.

5.4. Nometnes pieteicējs konkursam garantē līdzfinansējumu programmas aktivitāšu īstenošanai un tehnisko nodrošinājumu.

6. PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:

6.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 30.aprīlim.

6.2. Nometņu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas elektroniskā veidā domes mājas lapā - www.gulbene.lv.

6.3. Nometnes konkursa pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz noteiktajā termiņā datorrakstā nodaļā.

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

7.1. Pieteikums nometnes organizēšanai atbilstoši projekta pieteikuma veidlapai (pielikums Nr.1).

7.2. Nometnes apraksts (pielikums Nr.2).

7.3.Nometnes budžets (pielikums Nr.3).

7.4. Nometņu vadītāja apliecības kopija.

8. NOMETNES PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA.

8.1. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus izvērtē domes izpilddirektora apstiprināta komisija.

8.2. Lēmumu par atbalstāmajām nometnēm konkursa komisija pieņem un par lēmumu informē projekta iesniedzēju rakstveidā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc projektu pieteikumu pieņemšanas beigu termiņa.

8.3. Projekta pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem (pielikums Nr.4):

8.3.1. atbilstība nometņu konkursa mērķiem,

8.3.2. aktivitāšu plānojums un sabiedriskais nozīmīgums,

8.3.3. radošums un inovācijas metodēs un formās,

8.3.4. materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums un līdzfinansējuma piesaiste,

8.3.5. nometnes veids (diennakts, dienas, atklātā, slēgtā).

8.4. Komisija atbilstoši vērtēšanā iegūtajiem punktiem, piešķir finansējumu pēc maksimālā punktu skaita dilstošā secībā pieejamā finansējuma apmērā.

8.5. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt projektu pieteikumus, kas neatbilst konkursa nolikumam.

8.6. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu nometnei saskaņā ar iesniegto nometnes budžetu.

8.7. Informācija par atbalstītajiem nometņu projektiem tiek publicēta domes mājas lapā – www.gulbene.lv.

9. KONTROLES KĀRTĪBA

9.1. Organizators nodrošina informāciju mājas lapā www.gulbene.lv par pieteikšanos nometnei vismaz vienu nedēļu pirms nometnes sākuma.

9.2. Nometnes organizators sniedz informāciju par nometnes norisi un tās rezultātiem masu medijos.

9.3. Projekta konkursa komisijas locekļiem un nodaļas speciālistiem ir tiesības veikt pārbaudes nometnes īstenošanas laikā.

9.4. Ja nometne nenotiek realizēta atbilstoši projekta pieteikumā definētajiem mērķiem vai arī tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, komisija lemj par piešķirtā finansējuma daļēju vai pilnu atmaksu.

9.5. Nometnes īstenotājs 15 ( piecpadsmit) darba dienu laikā pēc nometnes noslēguma iesniedz nodaļā atskaiti par nometnes darbu (pielikums Nr. 5).

Nolikums stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli.

Pielikumi